Vraag en antwoord bijeenkomst 23 maart 2021

U leest u op deze pagina een samenvatting van de vragen en de daarbij behorende antwoorden die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst op 23 maart over het voorlopig ontwerp Herinrichting Openbare Ruimte De Julianabaan. Het kan zijn dat, mocht u bij de bijeenkomst aanwezig zijn geweest en een vraag hebben gesteld, u uw vraag hieronder niet letterlijk terugleest. Wij hebben vragen over hetzelfde thema samengevoegd en de antwoorden gebundeld.

De reden hiervoor is dat de gemeente werkt aan een beleidsdocument over de woningbouw in de gemeente Leidschendam-Voorburg waarin staat hoe te kunnen voldoen aan de grote woningbouwopgave in Leidschendam-Voorburg. De richting die hierin wordt gekozen, is bepalend voor het eventueel toevoegen van woningen op De Julianabaan.

Het is nog onbekend hoeveel woningen er eventueel in het gebied gerealiseerd gaan worden en welke verkeers- en parkeerdruk dit veroorzaakt. In het plan voor de openbare ruimte wordt de verkeersstructuur niet aangepast. Het wordt voor doorgaand verkeer wel onaantrekkelijker gemaakt om met de auto via het plein te rijden. Dit verkeer kan om het plangebied heen rijden via de  Monseigneur van Steelaan, Spinozalaan en Prins Bernhardlaan. Deze wegen zijn daar ook meer voor geschikt. Op het moment dat bekend is hoeveel nieuwe woningen er komen, zal berekend worden hoeveel extra verkeer dat oplevert en of als gevolg daarvan (beperkte) aanpassingen aan wegen nodig zijn.

Dat komt doordat het traject over het toevoegen van woningen veel langer duurt dan de transformatie van de openbare ruimte, terwijl het centrumgebied toe is aan vernieuwing om niet verder achterop te raken bij ontwikkelingen in de omgeving en de markt. In de transformatie van de openbare ruimte zal waar mogelijk rekening worden gehouden met eventuele transformaties van gebouwen op een later moment. Dit zal worden gedaan op basis van de inzichten die er zijn op het moment van de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte.

Het stedenbouwkundig bureau heeft een taakstellend budget meegekregen. Binnen dit budget moet de inrichting van de openbare ruimte passen.

De gemeenteraad moet een besluit nemen over de financiering van de herontwikkeling. In eerste instantie wordt er gestreefd naar het vrijmaken van gemeentelijk budget voor het realiseren van het scenario dat nu met alle betrokkenen wordt uitgewerkt. Mochten er extra woningen worden gerealiseerd in het gebied, dan zouden eventueel de opbrengsten hiervan kunnen worden gebruikt voor maatregelen die boven op dit basisscenario komen.

Er is bij het opstellen van het ontwerp van de openbare ruimte geen rekening gehouden met financiering vanuit het eventueel toevoegen van extra woningen in het gebied.

Bij het Koningin Julianaplein zijn al bestaande terrassen aanwezig die behoren bij de horecapaviljoens. We gaan de ruimte rondom de terrassen vergroten. Deze ruimte zal ingericht worden als een verblijfruimte met groenvoorzieningen en zitelementen. Eventueel kunnen de bestaande horecaterrassen hier uitbreiden. Er moet nog onderzocht worden of bij horecaondernemers de wens bestaat om hun terras uit te breiden en of zij hier mogelijkheden voor zien. Uitbreiding van een terras verloopt altijd via een aanvraag bij de gemeente en moet voldoen aan de criteria in het horecabeleid.

Bij de bijeenkomst van 8 december 2020 bleek dat horeca een belangrijk onderwerp is. In de toelichting gaf een aantal deelnemers aan dat zij meer horeca wilde, daarnaast gaf een aantal deelnemers aan dat zij tevreden was met de huidige horecagelegenheden. De meningen over horeca zijn verdeeld.

Naast de input uit informatiebijeenkomsten kijken we ook naar landelijke trends en ontwikkelingen. Het aandeel horeca en ook mengvormen in de winkelgebieden neemt landelijk toe en heeft een positief effect op de algemene verblijfsduur en de levendigheid van winkelgebieden.

Het nieuwe terras is in principe geen commercieel terras. Het is een openbare verblijfsruimte met zitgelegenheden en groen. Het is nog niet met de huidige horecaondernemers besproken of zij willen uitbreiden. Dit zou nog onderzocht kunnen worden nadat het DO is vastgesteld. In principe komt er in het ontwerp geen horecaonderneming bij.

De ruimte rondom de bestaande horecaterrassen wordt vergroot. Er is daarmee genoeg ruimte om (tijdelijk) uit te breiden. Zodra de Corona maatregelen niet meer van toepassing zijn, krijgen de terrassen weer hun oorspronkelijke afmetingen terug.

In principe behouden de bestaande horecaterrassen dezelfde oppervlakte in het Voorlopig Ontwerp. De locatie kan in het plan iets verschoven zijn ten opzichte van de bestaande situatie.

Een parkeergarage is overwogen, maar past niet in de plannen zoals deze nu worden meegenomen in het Voorlopig Ontwerp. De kosten van een ondergrondse parkeervoorziening passen niet in het budget van de gemeente voor de herontwikkeling van de openbare ruimte. Een ondergrondse parkeergarage gaat in de meeste gevallen gepaard met betaald parkeren, wat niet aansluit bij de gemeentelijke visie op parkeren. Daarnaast zou een parkeergarage een te grote impact hebben op de waterhuishouding in de ondergrond. Iets dat in het versteende gebied van de Julianabaan al een uitdaging is.

De Corbulogarage is niet in eigendom van de gemeente, maar in privé-eigendom.

Het terrein bij de Kwikfit is niet in eigendom van de gemeente, maar in privé-eigendom van de Kwikfit eigenaar. Aangezien dit geen openbare ruimte van de gemeente is, is het niet mogelijk dat de gemeente hier nu parkeerplaatsen gaat realiseren.

Nee, in de plannen blijft de blauwe zone gelijk.

Dit zou in principe kunnen, maar de blauwe zones zijn juist gemaakt om voldoende parkeerplaatsen vrij te houden voor winkelend publiek. In de meeste gevallen is 2 uur dan voldoende.  Wie langer wil parkeren, kan de auto wat verder weg buiten de blauwe zone parkeren.

Naar verwachting wordt bedoeld het verzoek om het huidige fiets-/bromfietspad langs de ingang van De Prinsentuin om te vormen tot rijbaan en verkeer via deze weg naar de parkeerplaats aan de Marcellus Emantslaan te leiden.

De huidige route is ruimer en logischer voor het verkeer. Daarom is geen andere route naar dit terrein overwogen.

Nee, er blijft een trottoir (voetpad) langs de gevel van de Jumbo. De pinautomaat blijft bereikbaar.

Shared space betekent gedeeld ruimtegebruik. Het is een ruimte waar zowel fietsers, voetgangers als auto's gelijkwaardig zijn. De verkeersruimte wordt ingericht als een verblijfsruimte, dit wordt aan het begin van een dergelijk gebied aan gegeven. Zaken als verkeersborden, verkeerslichten en stoepranden zijn zoveel mogelijk afwezig. Iedere verkeersdeelnemer wordt ter plekke aangesproken op eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht omdat aanwijzingen en ge- en verboden ontbreken.

De Julianabaan is een gemengd gebied met onder meer winkelen, wonen en recreëren. Er wordt gebruik gemaakt van het gebied door zowel auto's, fietser  als voetgangers. Alle drie zijn belangrijk voor het functioneren van dit gebied. Het is de intentie om het voor alle gebruikers zo veilig mogelijk te maken, waarbij het altijd zo zal zijn dat de verschillende gebruikers rekening met elkaar dienen te houden.

Dit betekent dat het gebied als verblijfsgebied is ingericht, met een maximumsnelheid van 30 km/uur of stapvoets (15 km/uur). Auto's worden toegelaten, maar gestimuleerd om hun gedrag aan te passen op de aanwezigheid van fietsers en voetgangers.

Auto te gast speelt alleen bij het Julianaplein.

Er is geen verkeerskundig onderzoek uitgevoerd specifiek ten behoeve van dit ontwerp. Wel is gebruik gemaakt van algemene databronnen: parkeerdrukmetingen, ongevallen en data uit verkeersmodellen.

Het is de bedoeling om de vindbaarheid en aantrekkelijkheid van het parkeerterrein aan de Marcellus Emantslaan te verbeteren met aanpassingen in de openbare ruimte. Het parkeerterrein zal hierdoor mogelijk beter gebruikt worden en zal er dus wat extra autoverkeer van en naar dit terrein rijden.

Nee, er komt een verkeersdrempel.

Er worden geen problemen verwacht met het laden en lossen van vrachtwagens. In een 30 km/uur gebied is het geen probleem als het verkeer even moet wachten op een vrachtwagen. De vrachtwagen van de Action komt één keer week en de vrachtwagen van de Jumbo drie keer dag.

De Frans Mortelmansstraat  zal vanaf de Julianalaan bereikbaar zijn voor auto's die in de parkeergarage willen parkeren. Het is verder de bedoeling om met een paaltje of andere maatregel te voorkomen dat de route door doorgaand autoverkeer gebruikt wordt. De keuze voor de maatregelen wordt nog onderzocht.

De voetgangers moeten een straat oversteken (bij de Frans Mortelmansstraat), we verplaatsen het fietspad om ruimte te creëren in het middengebied van de Julianabaan voor laden en lossen en haaks parkeren.

In een 30 km/uur gebied is een vrijliggend fietspad in principe niet nodig. In het ontwerp wordt het alleen voorgesteld ter hoogte van het haaks parkeren en ter hoogte van opstelvakken voor de verkeerslichten. Daarnaast zou een tweerichtingsfietspad bij de zigzag er juist voor zorgen dat fietsers onnodige oversteekbewegingen moeten maken.

Veroorzaken deze vrachtwagens geen files en vieze uitlaatgassen dichtbij een plek waar mensen moeten gaan zitten voor hun plezier?

In de huidige situatie rijden vrachtauto's ook deze route.  In de huidige situatie is ook geen sprake van filevorming.

Door op logische locaties aan de randen van het voetgangersgebied fietsenrekken te plaatsen, wordt het fietsen in het voetgangersgebied zo veel mogelijk ontmoedigd. Fietsen over het plein blijft net als nu verboden.

Fietsverkeer steekt altijd haaks over op wegverkeer. Er zal geen dode hoek ontstaan voor autoverkeer.

De Marcellus Emantslaan blijft net als in de huidige situatie een 30 km/uur straat. Ter hoogte van de oversteek naar het parkeerterrein wordt de inrichting verbeterd en wordt een extra drempel voorgesteld ter verbetering van de verkeersveiligheid. De oversteek voor fietsers vanuit de Marcellus Emantslaan richting McDonald's wordt anders ingericht, waarmee de voorrangssituatie wordt verduidelijkt.

Het uitgangspunt is dat er geen harde knip komt, dus geen afsluiting voor autoverkeer op het plein. Het is niet berekend wat het betekent voor het verkeer in de omliggende straten als de knip er wel zou komen.

Dat klopt, in het voorstel zoals gepresenteerd mengen deze fietsers zich met de auto die op het plein te gast is.

Hier is nog geen besluit over genomen. Aan de uitwerking wordt nog gewerkt.

Er zal een duidelijk zijn welk deel voor fietsers, welk voor voetgangers en welk voor auto's is bedoeld. Ook van fietsers zal verwacht worden dat ze zich aan de geldende regels zullen houden.

Het fietspad loopt met een flauwe hellingbaan af, dus het gebeurt geleidelijk. Het hoogteverschil is max. 50 cm.

Het oversteken hier is minder relevant geworden doordat er geen winkels met entrees liggen ter hoogte van dit straatgedeelte van de Julianalaan. Er is zijn oversteekplaatsen zowel aan het begin als het einde van dit straatgedeelte. Hier zijn de meeste loopstromen.

Deze gekleurde vakken staan voor verschillende soorten bloemen en planten.

We willen het straatprofiel ter hoogte van de McDonald's beter inrichten. Het is hier nu te nauw door de aanwezigheid van deze bomen. Een breed straatprofiel zorgt voor een betere afhandeling van het rijverkeer van vrachtauto's. In het plangebied worden bomen weer teruggeplaatst, bijvoorbeeld op het Koningin Julianaplein bij het nieuwe terras.

Het parkeerterrein bij de Prinsentuin valt buiten het plangebied van dit project.

Het vergroenen van de daken is mogelijk, maar zullen de eigenaren van gebouwen zelf moeten realiseren. De gemeente kan hier geen besluit over nemen, maar zal dit wel stimuleren bij de vastgoedeigenaren.

De mogelijkheid wordt onderzocht om het Corbuloplein geschikt te maken voor de organisatie van (kleinschalige) evenementen. Daar is ruimte voor nodig. We willen het vergroenen van het Corbuloplein onderzoeken in relatie tot evenementen.

Dit vinden wij een goed idee. Er wordt onderzocht of dit mogelijk is.

Er wordt overwogen om halfopen tegels te gebruiken op de parkeerplaatsen. Dit is één van de keuzes die is voorgelegd in de vragenlijst over de herontwikkeling van de openbare ruimte.

In dit ontwerp wordt er op een andere wijze dan met wadi's bijgedragen aan de waterhuishouding in dit gebied. Vergroenen van de ruimte draagt in het plan bij aan het reduceren van hittestress.

In dit ontwerp wordt er op een andere wijze dan met wadi's bijgedragen aan de waterhuishouding in dit gebied. Vergroenen van de ruimte draagt in het plan bij aan het reduceren van hittestress.

Dit is op dit moment nog niet onderzocht. De windrotor heeft een symbolische waarde en kan wel of niet energie opwekken.

De windrotor is geen windmolen en past in het bestemmingplan. Ook op het gebied van geluidsbelasting past dit binnen de normen.

We vinden dit een goed idee. De ramen zijn eigendom van de gemeente. Dit zal worden besproken met de eigenaren van de gebouwen.

De Engelse landschapsstijl wordt niet letterlijk toegepast. Het betreft een metafoor waarbij het gaat om slingerende looplijnen die de ruimte verdelen. Het groen wordt een verbindend element in het gebied. Kijk bijvoorbeeld naar de wijk Morgenstond in Den Haag, juist het groen verrijkt de ruimte.

Er is op het Koningin Julianaplein een openbaar toilet, dat gehandhaafd blijft.

De transformatie van de openbare ruimte zal naar verwachting positief bijdragen aan voorkomen van leegstand in het gebied en een impuls geven aan de aantrekkingskracht van het winkelcentrum. De Julianabaan is één van de 4 kernwinkelgebied van de gemeente LV en blijft daarmee een belangrijk winkelcentrum met een boodschappen functie voor de directe omgeving. Door het gehele gebied een kwalitatieve impuls te geven en de winkels zelf een meer eigentijdse uitstraling, zullen ondernemers zich hier willen blijven vesteigen.

Dat is nog niet beslist, het is een van de mogelijke opties.

Het voorstel is de overkappingen te vervangen door een glazen luifel, zoals dat bijvoorbeeld ook al bij de Jumbo is gedaan.

Ja, als de huidige overkappingen verdwijnen zullen zij vervangen worden door een glazen luifel, zoals dat ook al bij de Jumbo is gedaan.

Over het gehele gebied komen prullenbakken te staan. De prullenbakken plaatsen we strategisch, bijvoorbeeld bij de entrees en waar veel mensen zitten of samenkomen.

Dit kan niet worden voorkomen. Wel kan met de inrichting het gebruik door andere doelgroepen worden gestimuleerd en daarmee minder aantrekkelijk worden gemaakt voor hangjongeren.

Om geluidsoverlast te reduceren kunnen de winkelwagens worden voorzien van zachte wieltjes in plaats van harde wieltjes. Ook straatstenen zonder vellingkant (straatstenen liggen dan vlak tegen elkaar) kunnen een oplossing zijn. Dit zijn oplossingsrichtingen die kunnen worden besproken met de winkeliers.

Geluidsoverlast door evenementen kan de gemeente reguleren in de noodzakelijke vergunning die wordt afgegeven voor evenementen.

Dit moeten we nog bepalen. Het plan is nog niet op een dergelijk detailniveau uitgewerkt.

In het ontwerp handhaven we schermen van glas die wind kunnen vangen.  We willen deze schermen wel anders gaan vormgeven.

Het is juist dat de eigenaar/verhuurder de invulling van de winkel bepaald. Alleen de verdeling retail-horeca-dienstverlening ligt vast in het bestemmingsplan. Metterwoon is één van 6 eigenaren in het plangebied. De overige 5 eigenaren zijn nauw betrokken bij de herontwikkeling en overleggen over de toekomstige invulling en uitstraling van het winkelcentrum.

De gemeente is open het gesprek ingegaan met alle eigenaren, waaronder Metterwoon. Ondanks de nadrukkelijke wens van de gemeente en de overige eigenaren om samen op te trekken heeft Metterwoon als enige eigenaar besloten dat niet te doen. Uiteraard wordt die keuze gerespecteerd, maar betreuren we dat ook. Desondanks gaat de geplande renovatie door. Hoewel Metterwoon zich buitenspel heeft gezet en ook geen invloed op of informatie over het verloop van het proces heeft, staan we open voor de mogelijkheid wanneer zij zich later willen aansluiten. Ze zijn dan wel gehouden aan de keuzes die tot dan toe gemaakt zijn.

Het is op dit moment niet mogelijk om nog deel te nemen aan de klankbordgroep. Wel kunt u deelnemen aan de volgende informatieavond over het Definitief Ontwerp van de openbare ruimte op 20 april 2021. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link op https://ingesprekmetlv.nl/julianabaan

Een landschapsarchitect vanuit de gemeente kijkt ook mee met het ontwerp van de openbare ruimte.

 

De werkzaamheden starten op zijn vroegst in het begin van 2022. De duur van de werkzaamheden wordt bepaald met dede aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Deze is nu nog niet bekend.  

De opname van de informatiebijeenkomst waarin het ontwerp is getoond is terug te vinden op www.ingesprekmetlv.nl /julianabaan via deze link.

We vinden het belangrijk dat de deelnemers van de informatiebijeenkomst goed kunnen volgen wat de architect vertelt. De herontwikkeling van de openbare ruimte is immers erg complex. Om te voorkomen dat de aandacht uitgaat naar gesprekken in de chat, konden deelnemers gedurende een deel van de sessie elkaars vragen niet zien.

De opname van de informatiebijeenkomst is terug te kijken op www.ingesprekmetlv.nl/julianabaan via deze link. Om de opname te kunnen bekijken is het noodzakelijk dat u de 'cookies' van de webpagina accepteert.

De slides zijn niet beschikbaar, maar de opname is wel terug te kijken via www.ingesprekmetlv.nl/julianabaan via deze link.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen