Digitale bijeenkomst 5 juli 2021

Tijdens deze startbijeenkomst is de voortgang van de plannen voor het opstellen ruimtelijk kader voor Appelgaarde 2-4 en omgeving besproken.

Opname bijeenkomst

Om de bijeenkomst te kunnen bekijken moet u eerst de cookies accepteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag en antwoord

In de vragen en antwoorden leest u een samenvatting van de vragen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomst op 5 juli 2021.

Het ondergronds brengen van hoogspanningskabels (van onderzoek tot realisatie) is een lang proces van ongeveer 5 jaar. Het haalbaarheidsonderzoek zal meer duidelijkheid geven in waar en hoe de hoogspanningslijnen onder de grond gebracht kunnen worden. Dat is bepalend voor wat inwoners daarvan zullen merken. We willen gedurende het gehele proces Tennet ook uitnodigen om hierover een presentatie te geven aan omwonenden.

Het hoogspanningstracé ligt parallel aan de spoorlijn Den Haag-Leiden en kruist daarnaast op een aantal plekken spoorlijnen en tramverbindingen. Voor het kruisen van spoor- en tramverbindingen kunnen extra toestemmingen, onderzoeken en maatregelen nodig zijn. Of de werkzaamheden van het ondergronds brengen van het tracé tijdelijk effect kunnen hebben op het treinverkeer, kan nu nog niet gezegd worden.

Het uitgangspunt is dat de kosten voor de verkabeling van de kilometer ter hoogte van Appelgaarde aan de ontwikkelaar worden doorberekend. Voor het overige deel van het tracé in verstedelijkt gebied heeft de raad middelen ter beschikking gesteld. Dit hoogspanningstraject binnen bebouwde kom valt overigens onder een door het Rijk vastgestelde verkabelingsregeling. Daardoor hoeft de gemeente aan Tennet maar een beperkt deel van de verkabelingskosten te betalen.

Het is een randvoorwaarde voor de herontwikkeling. Het is een kwaliteitsverbetering voor Appelgaarde en de omgeving.

Nee, er kan en mag niet zomaar gebouwd worden in een zone boven de plek waar de hoogspanningskabels onder de grond liggen. Er is in ieder geval een zakelijke rechtstrook van 55 meter waarbinnen niet gebouwd mag worden zonder toestemming van Tennet.

Op deze vraag kan nu nog geen antwoord worden gegeven. Het haalbaarheidsonderzoek zal meer duidelijkheid geven over hoe de hoogspanningslijnen overal onder de grond gebracht kunnen worden. De uitkomsten daarvan worden in het voorjaar van 2022 verwacht.

Tennet is de onafhankelijke beheerder van het landelijke hoogspanningsnet en in die hoedanigheid verantwoordelijk om de levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het verkabelen van hoogspanningskabels en alvorens ze dat doen wordt er altijd eerst een technisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Er is al een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het onder de grond brengen van 1km hoogspanningskabel ter hoogte van projectontwikkeling Appelgaarde. Volgens het haalbaarheidsonderzoek zou dit mogelijk moeten zijn. Het ligt dus niet voor de hand dat het plan daarom zal wijzigen. Aanvullend gaat nu onderzoek plaatsvinden of een groter deel van de hoogspanningslijnen onder de grond kan. De uitkomsten van dat aanvullende onderzoek zullen geen effect hebben op het plan.

Voorafgaand aan het onder de grond brengen van hoogspanningslijnen wordt heel veel onderzocht. Dit komt ook aan bod in het haalbaarheidsonderzoek. Daarin worden onderzoeken en vergunningen vermeld die nodig zullen zijn. Een aantal onderzoeken daarvan houden verband met mogelijke milieu- en gezondheidseffecten

Het haalbaarheidsonderzoek is voornamelijk een onderzoek naar de technische mogelijkheden om de hoogspanningslijnen onder de grond te brengen. Daarvoor zal een inventarisatie van aandachtpunten plaatvinden, zullen varianten in beeld gebracht worden, waarna een voorkeursvariant verder uitgewerkt zal worden. Verder zal stilgestaan worden bij projectbeheersing en het vervolgtraject. Het hele proces van verkabeling duurt inclusief alle onderzoeken zo’n 5 jaar.

Eerder is technisch onderzoek gedaan naar het ondergronds brengen van 1 km hoogspanningskabel rondom projectontwikkeling Appelgaarde. In dat onderzoek stond opgenomen dat er een kabelopstijgpunt (geen energiecentrale) nodig zou zijn op de locatie van het speelveldje. Binnenkort wordt een haalbaarheidsonderzoek opgestart naar de mogelijkheid van het onder de grond brengen van een veel groter deel van de hoogspanningslijnen in onze gemeente. Als dat allemaal doorgaat, zal het opstijgpunt ook op een andere plaats komen.  

Tennet gaat een technisch haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Dat moet meer duidelijkheid geven over de gevolgen daarvan voor (de locatie van) het speelveldje.

Het onder de grond brengen van hoogspanningskabels is een complexe opgave waarbij met heel veel zaken rekening gehouden moet worden. Tennet gaat daarvoor een uitgebreid technisch haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Dat onderzoek moet ook inzicht geven in waar de kabel onder de grond gaat en weer bovengronds komt.

Het plan zal conform geldende wet- en regelgeving gerealiseerd worden.

Het plan zal conform geldende wet- en regelgeving gerealiseerd worden.

Met de plint wordt de begane grond van het gebouw bedoeld waarin voorzieningen (denk aan zorg, onderwijs, maatschappelijk etc) en andere economische functies gevestigd kunnen worden. Het vestigen van voorzieningen in de plint draagt bij aan de levendigheid en de aantrekkelijkheid van het gebied.

Het plan zal conform geldende wet- en regelgeving gerealiseerd worden.

Nee, het Aegonplein valt onder de gemeente Den Haag en valt niet onder deze herontwikkeling.

Het huidige gebouw zal niet getransformeerd worden naar woningbouw, maar zal gesloopt worden om nieuwbouw te realiseren. De (stations)locatie biedt mogelijkheden en aanknopingspunten om meer woningen op deze plek te realiseren, ook gelet op de woningbouwopgave die we als gemeente hebben.  

Nee, wel voelt gemeente zich verantwoordelijk voor het realiseren van extra woningen waar behoefte aan is in de Randstad.

Dat er op deze locatie hoogbouw wordt gerealiseerd staat vast. Dit is in de ontwikkelvisie vastgesteld en is conform de recentelijk door de raad vastgestelde bouwsteen Groene Woongemeente. Hierin is de opgave geformuleerd om tot 2040 4.500 tot 5.000 extra woningen te bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van groen en zonder dat we meer de hoogte ingaan dan we gewend zijn. De hoogbouw wordt circa 19, 9 en 7 bouwlagen en is afgestemd op de hoogtes in de omgeving.

Aangezien de ontwikkeling gefaseerd zal worden uitgevoerd zal in beide gebouwen minimaal 30% sociaal gerealiseerd moeten worden.

Voor welke doelgroep er gebouwd gaat worden, wordt later bepaald.

Er worden woningen gebouwd voor verschillende doelgroepen, waarvan 30% sociale woningbouw is.

Naar verwachting zullen er circa 400 woningen gebouwd worden. Dit betreft dan zowel fase 1 als fase 2.

Dat is op dit moment niet duidelijk en zou onderzocht moeten worden.

Dit zijn bijvoorbeeld deelauto’s, deelscooters en deelfietsen.

Hoofdroutes tussen station en Mall voor alle vormen van verkeer liggen om de wijk heen. Alleen voor fietsers en wandelaars kan het aantrekkelijk zijn om door de buurt naar de Mall te gaan.

De wandelroute gaat via de Hofzichtlaan en Mgr. Van Steelaan naar the Mall. De wandelroute is aangegeven bij beginpunt (Station Mariahoeve) met een paneel waar een plattegrond op staat en je door een QR-code te scannen de route via Maps op je mobiel beschikaar hebt. Op de route is op kleine bordjes met pijlen de richting verder aangegeven. Bij het eindpunt (Mall entree) staat ook een paneel waarop de route in omgekeerde richting is aangegeven.

De route waaraan gedacht wordt voor de zelfrijdende shuttle, loopt vanaf het stationsplein Mariahoeve parallel aan het spoor over de Velostrada en het Zijdepad richting het noorden en slaat dan bij de Houtduiflaan naar rechts af richting Mall of the Netherlands.

Bij een OV knooppunt stappen mensen over van het OV naar diverse andere vervoersmiddelen en vice versa. Goede bus, tram en shuttleverbindingen en aantrekkelijke fietsroutes dragen bij aan de keuze van mensen om voor de eerste en laatste kilometers van hun reis niet alsnog de auto pakken. Lang parkeren moet op deze locatie worden ontmoedigd.

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Dit hangt onder meer af van het aantal en type woningen en voorzieningen dat gerealiseerd gaat worden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een principe-besluit genomen dat ze positief staan tegenover het hanteren van een lagere parkeernorm bij het scenario van integrale gebiedsontwikkeling. Gezien de locatie van de ontwikkeling (naast station Mariahoeve, een tramhalte en de Velostrada) is een lagere parkeernorm in dit gebied zeer wel denkbaar

Wat de parkeernorm wordt is nog niet te zeggen, dat is afhankelijk van het type woningen en voorzieningen dat er komt.

In de ontwikkelvisie is aangegeven dat parkeren grotendeels uit het zicht en gebouwd wordt opgelost. Dat betekent dat bewoners parkeren in een parkeergarage in hun appartementengebouw. De Park en ride wordt bij het gebouw aan het spoor gerealiseerd. Ook behoort een lagere parkeernorm op deze stationslocatie tot de mogelijkheden. Dit betekent wel dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden voor de aangrenzende buurt om parkeeroverlast te voorkomen.

Het versterken en toevoegen van groen is onderdeel van deze gebiedsontwikkeling. Het gebied zal niet los van deze ontwikkeling vergroend worden.

De contouren van de openbare ruimte bieden de mogelijkheid om voldoende afstand tussen speelvoorziening en weg te waarborgen.

De inrichting van de openbare ruimte zal op een later moment, in samenspraak met omwonenden, nader ingevuld gaan worden. Daarin is ruimte om speeltuin en sportveld te laten terugkomen.

In de ontwikkelvisie is één van de uitgangspunten dat de wijk en het station twee werelden vormen. Dat willen we onder meer doen door de weg Appelgaarde te verleggen waardoor we de groene buffer rond de wijk kunnen versterken. Ook willen we de groene zone langs het spoor zo ver mogelijk doortrekken en verbinden met de centrale groenzone uit de woonbuurt. De precieze uitwerking volgt op een later moment.

De flat De Populier kijkt rechtstreeks op deze herontwikkeling uit. Daarom zijn zij actief benaderd. Daarnaast zijn alle inwoners welkom om aan te sluiten bij informatiebijeenkomsten.

Er is voor gekozen om het project gefaseerd uit te voeren waarbij fase 1, waar het huidige kantoorpand onder valt als eerste wordt uitgevoerd. Dit heeft te maken met dat hier de gemeente samen met de ontwikkelaar aan zet is. Fase 2, waar onder meer het zgn. spoorgebouw gesitueerd is, is meer complex door belangen en grondposities van andere stakeholders zoals NSvastgoed, Prorail en gemeente Den Haag.

Woningbouwontwikkelingen hebben duidelijke normen en kaders wanneer het gaat om bijvoorbeeld de te verwachten verkeerstoename. Een commerciële ontwikkeling als de Mall laat zich, wanneer het gaat om verkeersbewegingen, minder goed voorspellen.

 Ja, er lopen gesprekken met de gemeente Den Haag.

 Ja, er lopen gesprekken met NS over deze gebiedsontwikkeling.

Het ruimtelijk kader moet nog opgesteld worden en zal nadere invulling geven aan de uitgangspunten in de ontwikkelvisie. Voor het opstellen van het ruimtelijk kader halen we na de zomer input op tijdens de themabijeenkomsten met de omgeving.

De ontwikkelvisie is het vertrekpunt voor het ruimtelijk kader. Na de zomer worden er een aantal themabijeenkomsten georganiseerd om input uit de omgeving op te halen voor het ruimtelijk kader. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het ruimtelijk kader.

De ontwikkelvisie is vastgesteld en daarmee op hoofdlijnen het vertrekpunt voor de herontwikkeling. Het ruimtelijk kader zal nadere invulling geven aan de uitgangspunten van de ontwikkelvisie. Over het thema wonen liggen randvoorwaarden meer vast dan over het thema inrichting openbare ruimte. De participatie bij het thema wonen is daarom vooral informerend. Bij het thema inrichting openbare ruimte zou, binnen van tevoren gestelde financiële kaders, meer sprake kunnen zijn van co-creatie en meewerken met en vanuit de omgeving. Voor het thema parkeren zal de omgeving geraadpleegd worden, om in een samenspel van belangen van stakeholders en beleidsregels te komen tot een meest wenselijke situatie. Het thema looptijd van het project heeft een informerend karakter. Door de insteek van participatie, zoals hierboven omschreven te benoemen bieden we vooraf duidelijkheid over de ruimte van participatie per thema.

Sinds de laatste informatiebijeenkomst in november 2019 is de ontwikkelvisie in juni 2020 door de raad vastgesteld. Vervolgens heeft de focus gelegen op gesprekken met stakeholders zoals gemeente Den Haag, Prorail en NSVastgoed, het maken van nieuwe afspraken met de ontwikkelaar en duidelijkheid te verkrijgen over de verkabeling van het gehele tracé in verstedelijkt gebied. Tijdens de informatieavond op 5 juli jl. is de omgeving geïnformeerd over de status van de ontwikkelvisie, de stand van zaken van het project en het vervolgproces om te komen tot een ruimtelijk kader. Tevens is er een plan van aanpak voor de participatie opgezet. Na de zomer worden themabijeenkomsten georganiseerd om met de ontwikkelvisie als uitgangspunt input op te halen voor het opstellen van het ruimtelijk kader.

Bij het project worden alle belangen betrokken.

Er wordt gekeken op welke bewoners de plannen effect hebben, die worden direct uitgenodigd. De uitnodiging wordt in de digitale nieuwsbrief van de gemeente gepubliceerd en via social media verspreid dus iedereen is van harte welkom.

De thema’s waarover in het najaar 2021 met de bewoners wordt gesproken zijn: verkeer/parkeren, woningbouwprogramma, groen/openbare ruimte.

Na de zomer 2021 zullen er themabijeenkomsten worden georganiseerd waar omwonenden voor worden uitgenodigd.

Eerst moet de hoogspanningskabel onder de grond. Het proces van haalbaarheidsonderzoek tot realisatie neemt ongeveer 5 jaar in beslag. Dit betekent niet dat de uitvoering van de werkzaamheden circa 5 jaar gaat duren. Daarna wordt er pas met de verdere ontwikkeling gestart.  Hoelang de bouwwerkzaamheden gaan duren is nog onbekend.

Dit wordt op elkaar afgestemd. Ook is er in de regio een regionaal team dat in de gaten houdt dat er geen grote verkeersprojecten tegelijk in uitvoering zijn die effect hebben op de bereikbaarheid van wijken etc.

Sociale cohesie is van veel factoren afhankelijk, niet alleen van het feit of mensen ergens lang of kort blijven wonen. Voorbeelden zijn mogelijkheden voor ontmoeting in de openbare ruimte, relatie van voortuinen, balkons en terrassen met de openbare ruimte of voorzieningen die (kunnen) worden gedeeld.

Toiletten bij het station is iets voor de NS. Dat valt buiten dit project.  

In het plan zullen ook voorzieningen worden opgenomen. In het participatietraject zal aandacht zijn voor welke voorzieningen er door omwonenden gewenst zijn. Grootschalige horecavoorzieningen en detailhandel zijn uitgesloten.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen