Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst Vlietland-Noord

Hier vindt u de antwoorden op vragen die tijdens de informatiebijeenkomst van 23 september 2022 over de ontwikkelingen in Vlietland-Noord zijn gesteld via e-mail of de webcast.

Doordat de vragen van meerdere inwoners/ geïnteresseerden zijn, zijn sommige vragen meerdere malen gesteld. De antwoorden zijn verzorgd door (1) de gemeente Leidschendam-Voorburg, (2) de provincie, (3) de projectontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) en (4) Recreatiecentrum Vlietland, de erfpachthouder van het gebied.

De gemeente en DLR zullen samen bespreken hoe het vervolgtraject vorm moet krijgen.

Vanuit de provincie is geen overleg geweest over deze ontwikkeling met de in de vraag genoemde partijen. DLR en RCV hebben bij gelegenheid een aantal partijen in grote lijnen geïnformeerd over stappen in de voortgang van het plan.

In de late uren is Vlietland een ontmoetingsplek en er vindt drugsgebruik plaats, bezoekers voelen zich tijdens deze uren onveilig.

In eerste instantie is de reden voor de aanleg van de noordelijke wal zichtwerend. De wal zal echter ook, deels, een geluidswerend effect hebben.

De grond die wordt gebruikt voldoet aan alle wettelijke eisen die door de wetgever zijn gesteld, hiermee wordt een restproduct nuttig hergebruikt. DLR stelt zelfs aanvullende eisen, waardoor elk risico voor mens of milieu voor de volle honderd procent kan worden uitgesloten

Het gebruik van grond van industrieklasse is goedkoper dan schone kwekersgrond. De grond die wordt gebruikt voldoet aan alle wettelijke eisen die door de wetgever zijn gesteld, hiermee wordt een restproduct nuttig hergebruikt.

DLR stelt zelfs aanvullende eisen, waardoor elk risico voor mens of milieu voor de volle honderd procent kan worden uitgesloten. De gemeente Leidschendam-Voorburg is nog in overleg met de ODH over de mogelijkheden voor extra controles bij de aanleg.

De grondwal valt buiten het plangebied en behoort hiermee niet tot ‘de kleine aanpassingen’. Om de aanleg van de grondwallen mogelijk te maken is een ander planologisch traject doorlopen. Op het hoogste punt wordt de grondwal 12 meter hoog.

De wallen aan de noordkant worden maximaal 12 meter hoog. Daarnaast worden de wallen ook nog beplant.

Let op: De wallen aan de noordkant van Vlietland zijn geen geluidswerende voorzieningen maar zijn in eerste instantie zichtwallen om de fly-overs vanaf en naar de Rijnland Route aan het oog te onttrekken

De geluidswerende voorzieningen komen langs de A4. Deze voorzieningen zijn het gevolg van een motie van Provinciale Staten uit 2019 en houden geen direct verband met de plannen voor Vlietland-Noord. De provincie bereidt de aanbesteding van deze voorzieningen voor, in samenspraak met een aantal gebiedspartijen. Nadere informatie is te vinden in de brief aan Gedeputeerde Staten. In het najaar organiseert de provincie meer communicatie met de ruimere omgeving.

Dit is nog niet met zekerheid te zeggen en hangt af van:

  • het inrichtingsplan
  • uitgebreide inventarisatie op de gesteldheid van de bomen

Zowel tijdens de bouw als erna zullen de fourageerroutes voor de vleermuizen in tact blijven.

Ja, dit zal noodzakelijk zijn voor de ontheffing flora- en fauna ten behoeve van de kap.

Er is een herplantplicht die door de ODH zal worden gecontroleerd.

Dat is mede afhankelijk van het uiteindelijke inrichtingsplan. De ruimte voor herplant zal in het plangebied en anders elders gezocht worden.

Dit is onderdeel van het regulier beheer waar DLR een externe partij voor zal aanstellen.
Soms kan het nodig zijn om gestorven bomen te verwijderen, met het oog op de veiligheid. Maar soms blijven gestorven bomen staan in de natuur omdat zij bijdragen aan de biodiversiteit van het gebied en bijvoorbeeld een onderkomen kunnen worden voor verschillende dieren en insecten.

Hoeveel bomen/ vierkante meters bomen er gekapt moeten worden is op dit moment nog niet bekend. Dit wordt pas duidelijk als er een inrichtingsplan is.

De projectontwikkelaar maakt op korte termijn de samenvatting van de inventarisatie openbaar.

Bij voorkeur in het plangebied, anders elders. De gemeente is bevoegd gezag maar heeft het toezicht hierop gemandateerd aan de ODH.

Dit is nog niet met zekerheid te zeggen. Hier moet eerst een inrichtingsplan voor worden gemaakt. Wel is duidelijk dat voor iedere boom een herplantplicht geldt, bij voorkeur in het plangebied en anders elders in Vlietland. Ook hangt het af van de gesteldheid/ toekomstwaarde van de bomen of zij gekapt worden of behouden blijven.

Bij het inrichtingsplan wordt geprobeerd om zoveel mogelijk bomen te sparen. Het is dan ook niet zo dat alle bomen gekapt worden en de dieren verjaagd worden. Tijdens de realisatiefase zullen bijvoorbeeld te allen tijde foerageerroutes beschikbaar blijven voor vleermuizen.

Voor een gezond (en veilig) gebied is bomenkap bij tijd en wijle noodzakelijk. Dit is ook onderschreven door Staatsbosbeheer. Hoeveel bomen/ vierkante meters bomen er gekapt moeten worden is op dit moment nog niet bekend. Dit wordt pas duidelijk als er een inrichtingsplan is.

De compensatie van bomen is zoveel mogelijk voorzien in het plangebied. Als dat niet (meer) mogelijk is, dan vindt compensatie elders plaats . Dit wordt niet in een bestemmingsplan geborgd, maar aan de vergunning voor het kappen van de te verwijderen bomen is een 1:1 herplantplicht gekoppeld. Het toezicht op de verwezenlijking van die herplantplicht volgt eveneens uit de kapvergunning.

Er is niet gezegd dat er veel zieke bomen zijn, wel dat er bij de aanleg van Vlietland veel bomen zijn aangeplant waarvan het einde van hun levenscyclus nadert. Veelal populieren, wilgen en essen, die ook wel hakhout worden genoemd. De kans op omwaaien bij een herfst- of voorjaarsstorm is groot. De essen zijn gevoelig voor de essentaksterfte. Dit zorgt voor het afsterven van takken die makkelijk kunnen breken wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen als de boom langs een wandelpad of weg staat.
DLR laat door experts onderzoeken welke bomen te handhaven zijn en welke moeten worden gekapt.

Het in het ontwerp bestemmingplan staat exact hoeveel grond er bebouwd zal worden. De genoemde percentages betreffen slechts een toelichting daarop. Het vigerende bestemmingsplan en het ontwerp bestemmingsplan omvat grond waar nog (openbaar bevaarbaar) water aan toegevoegd gaat worden.

Het recreatiewoningengebied omvat 22 hectare grond. In het bestemmingsplan is te lezen dat elke woning een footprint mag hebben van maximaal 80 m2, wat betekent dat het totaal bebouwde oppervlak voor 222 woningen maximaal 17.760 m2 mag zijn. Dit is 8% van het totale grondgebied.

Daarnaast moet conform de watertoets van het Hoogheemraadschap minimaal 2,6 hectare water worden gerealiseerd van de in totaal 22 hectare grondgebied.

Het recreatiewoningengebied omvat 22 hectare grond. In het bestemmingsplan is te lezen dat elke woning een footprint mag hebben van maximaal 80 m2, wat betekent dat het totaal bebouwde oppervlak voor 222 woningen maximaal 17.760 m2 mag zijn. Dit is 8% van het totale grondgebied.
Daarnaast moet conform de watertoets van het Hoogheemraadschap minimaal 2,6 hectare water worden gerealiseerd van de in totaal 22 hectare grondgebied.

Het recreatiewoningengebied omvat 22 hectare grond. In het bestemmingsplan is te lezen dat elke woning een footprint mag hebben van maximaal 80 m2, wat betekent dat het totaal bebouwde oppervlak voor 222 woningen maximaal 17.760 m2 mag zijn. Dit is 8% van het totale grondgebied.
Daarnaast moet conform de watertoets van het Hoogheemraadschap minimaal 2,6 hectare water worden gerealiseerd van de in totaal 22 hectare grondgebied.

Het masterplan gaat alleen over het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan. Wel is vermeld dat infrastructuur, zoals wandel- en fietspaden, op elkaar zal aansluiten.

De gemeente gaat met DLR in gesprek om na te gaan hoe we dit mogelijk kunnen maken. Het moet duidelijk zijn dat het een concept is en dat mensen geen rechten kunnen ontlenen aan dit concept.

Dit is nu nog niet bekend. Het bestemmingsplan geeft kaders, zoals het plangebied, maximale bouwhoogte en totaal oppervlakte van de woningen, maar zegt niets over de definitieve inrichting van het gebied en over de grootte van de kavels. Dat laatste is ook niet iets dat in het bestemmingsplan kan worden vastgelegd, omdat de vorm en maat waarin de kavels worden uitgegeven privaatrechtelijk van aard is.

Ja, dit blijft mogelijk. Wel betreft het alleen kleinschalige evenementen gezien de aanwezige ruimte.

In het Ontwikkelperspectief wordt een verlenging van het bestaande strand langs het Hofpolderpad genoemd om hiermee in extra strandcapaciteit te voorzien op zomerse dagen.

Verder is er op basis van de contractuele afspraken tussen RCV en de provincie extra strand voorzien ten noorden van het Klimeiland, aan de kant van de A4. Beide uitbreidingen staan los van de plannen in Vlietland-Noord.

Sommige kavels liggen aan het water en hebben een eigen steiger. De waterpartijen mogen door iedereen bevaren worden, ook door niet-eigenaren. Uiteraard geldt ook hier de maximale vaarsnelheid van 6 kilometer per uur.

In het gebied geldt al een maximale snelheid van 6 kilometer per uur vastgesteld voor al het water in Vlietland. Er zijn ballenlijnen bij de zwemstranden die voorkomen dat vaartuigen te dichtbij stranden (ook die van de spartelvijver) komen.

Dit is nog niet met zekerheid te zeggen en zal afhangen van het uiteindelijke inrichtingsplan.

De eigenaar, of verhuurder heeft privaatrechtelijke zeggenschap over de tuinen. De status van deze kavels is daarmee hetzelfde als de status van tuinen bij reguliere huizen die onder erfpachtregels vallen. Wel kan er gepicknickt worden in de open weides en gebieden die tussen de kavels liggen.

De eigenaar (of verhuurder) heeft privaatrechtelijke zeggenschap over de tuinen rondom de woning. Daarmee zijn de tuinen, ook al is er geen sprake van een harde erfafscheiding, niet openbaar toegankelijk.

De recreatiewoningen worden allen verkocht aan particulieren. Het is vervolgens mogelijk dat de particuliere eigenaren besluiten om de recreatiewoningen voor kortere periodes te verhuren. Hiervoor zal een beheerdersorganisatie voor worden aangesteld.
Op basis van de erfpachtovereenkomst met de provincie maar ook op grond van het bestemmingsplan is permanente bewoning niet toegestaan.

Als het bestemmingsplan wordt herzien, mag DLR niet meer in de hoogte bouwen en dienen alle woningen grondgebonden te zijn. Voor een golfbaan is geen ruimte meer.
Als het bestemmingsplan niet wordt herzien, is het de intentie van DLR om de recreatiewoningen volgens het huidige bestemmingsplan te realiseren: 120 appartementen en 102 grondgebonden woningen.

Deze vraag is weinig relevant want de Rijnland Route ligt er nu eenmaal.

De vraag of vakantie-appartementen in eigen land nog aansluiten bij de markt? Ja, er wordt nog veel in eigen land vakantie gevierd.

Onder meer het recht om recreatiewoningen te realiseren. In dat geval zijn het dan wel 120 appartementen en 102 grondgebonden woningen. Maar als hier een bouwvergunning voor wordt aangevraagd, kan de gemeente deze vergunning niet weigeren omdat het past in het huidige onherroepelijke bestemmingsplan uit 2005.

Het respecteren van bestaande rechten volgt uit het rechtszekerheidsbeginsel, een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en tevens de grondslag van onze rechtstaat.

Besluiten van de overheid moeten te allen tijde passen bij gerechtvaardigde verwachtingen en mogen ook niet in strijd zijn met eerdere besluiten, handelingen en uitspraken van die overheid. Het rechtszekerheidsbeginsel beschermt de rechtspositie van een belanghebbende nadat een besluit tot stand is gekomen. Via het rechtszekerheidsbeginsel wordt bevorderd dat het geldende recht consequent wordt toegepast en wordt voorkomen dat eenmaal genomen, onherroepelijke besluiten hetzij met terugwerkende kracht hetzij anderszins worden gewijzigd ten nadele van betrokken belanghebbenden door bestaande rechten van die belanghebbenden ‘af te pakken’.

In het geval van herziening van een bestemmingsplan zal de Raad van State dan ook beoordelen of die herziening niet leidt tot onevenredige gevolgen voor op grond van een eerder bestemmingsplan bestaande rechten van belanghebbenden en of die herziening zich verdraagt met de rechtszekerheid.

Onherroepelijk wil zeggen dat er geen mogelijkheden meer zijn om het huidige geldende bestemmingsplan, via rechter of beroep of andere rechtsmiddelen, te herroepen. De provincie heeft verder, als eigenaar van de grond, privaatrechtelijke afspraken gemaakt over de realisering van recreatiewoningen. Deze afspraken zal de provincie ook (moeten) nakomen.

Het huidige bestemmingsplan is onherroepelijk. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan formele rechtskracht heeft en niet meer door middel van zienswijzen, bezwaar, beroep of andere rechtsmiddelen herroepen of vernietigd kan worden.

De status ‘onherroepelijk’ betekent dat qua gebruik, inrichting en bebouwing rechtens onaantastbare rechten en plichten zijn ontstaan die zowel voor de gemeente als voor derden bindend zijn.

Belanghebbenden (zoals in dit geval de initiatiefnemer voor de herontwikkeling van Vlietland) kunnen de raad wel verzoeken dat bestemmingsplan te herzien door een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, maar de raad zal dan daarbij de op grond van het geldende, onherroepelijke bestemmingsplan bestaande rechten in beginsel moeten respecteren.

Herziening van het bestemmingsplan betekent inderdaad dat formeel voor het desbetreffende plangebied een volledig nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld, dat het eerder voor dat plangebied vigerende bestemmingsplan volledig vervangt.

In dit geval gaat het echter om een gedeeltelijke herziening van het oude bestemmingsplan ‘Vlietland noordoost 2005’, die voor het noordelijke deel van recreatiegebied Vlietland voorziet in een op details nieuwe (aangepaste) bestemmingsregeling.

Voor de delen van het recreatiegebied die buiten de herziening vallen blijft het oude bestemmingsplan gewoon van kracht. Op grond van het rechtszekerheidsbeginsel zal de gemeenteraad bij die gedeeltelijke herziening rekening dienen te houden met bestaande rechten.

Het nieuwe bestemmingsplan kan die bestaande rechten niet ‘afpakken’ en zal op een goede manier moeten voorzien in het opnieuw borgen van die bestaande rechten.

Het huidige bestemmingsplan (2005) geeft de nieuwe route van de Rietpolderweg al aan. Daar valt juridisch niet aan te tornen aangezien het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Van de provincie hebben we vernomen dat de globale ligging vast staat, ook zijn hierover door provincie privaatrechtelijke afspraken gemaakt.

Als de gemeente zou willen afwijken van het bestaande bestemmingsplan kan de provincie de gemeente door middel van een aanwijzing dwingen de verlegging mogelijk te maken in het bestemmingsplan.

Het deel dat in ondererfpacht aan DLR is gegeven en de grondwallen zullen niet worden beheerd door Staatsbosbeheer.

Er ligt geen businessplan. De provincie heeft destijds wel een rekensom gemaakt waarbij pachtinkomsten tegen de extra uitgaven zijn afgezet. Ook neemt de omvang van het door de provincie te beheren gebied af.

De provincie kijkt of het masterplan voldoet aan de afspraken uit de erfpachtovereenkomst. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld:

  • (verkeers-) veiligheid van de aansluitingen
  • of de ontwikkeling wel volledig is en blijvend aansluit op het openbare karakter van Vlietland, zoals het openbaar toegankelijk houden van de recreatieve paden en wegen
  • zorg voor groen- en landschappelijke voorzieningen.

Het onderzoek ligt aan de basis van het bestemmingplan van 2005, dat nu gedeeltelijk wordt herzien. De rechten die met dat bestemmingsplan zijn gevestigd, mogen niet worden aangetast bij de herziening. Dat is de normale rechtsbescherming.

Op basis van het onderzoek uit 1990 is de provincie in het verleden overeenkomsten aangegaan en heeft zij afspraken gemaakt. Deze overeenkomsten en afspraken kunnen niet straffeloos eenzijdig worden ingetrokken door de provincie.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen