Vraag en antwoord informatiebijeenkomst 1 juli 2021

Het ontwikkelproces (maken van plannen) duurt gemiddeld 2 á 3 jaar. De verwachting is dat de 1e bouwwerkzaamheden in 2023 hun aanvang kunnen nemen. Welke panden gesloopt worden weten we nog niet precies. Dit zal in het verdere ontwikkeltraject duidelijk moeten worden.

In de huidige plannen gaan we uit van ongeveer 700 woningen in het gebied, waarvan ten minste 30% in de sociale sector.

De huidige plannen maken het mogelijk om op termijn alle panden te slopen. In de spelregelkaart is ook te zien dat enkele panden mogelijk behouden blijven. Uiteindelijk is de keus om al dan niet te slopen en te vervangen door nieuwbouw een keus van de betreffende eigenaar. Dit zal in het verdere ontwikkeltraject duidelijk moeten worden.

Normaal gesproken wordt er voorafgaand aan bouwwerkzaamheden een inventarisatie gemaakt of er risico is op schade aan aanliggende woningen ten gevolge van de bouw. Afhankelijk van deze inventarisatie wordt bepaald welke omliggende woningen bouwkundig zullen worden
opgenomen (nul-meting). Los daarvan kunnen eigenaren uiteraard ook zelf een nulmeting laten doen voorafgaande aan de bouw.

In de plannen worden meerdere panden gesloopt, om uiteindelijk een nieuwe gebiedsontwikkeling mogelijk te maken waar ruimte is voor wonen, werken en bedrijfsruimten. Een aantal van de te slopen panden zijn tevens aan het eind van hun economische levensduur (technische installaties en gevels voldoen niet
meer aan de huidige eisen), waaronder dit gebouw. Dat zijn andere eisen dan de eisen die gelden voor woongebouwen. Sommige panden staan nu leeg en sommige hebben nu een tijdelijke invulling. Uitgangspunt is dat niet tot sloop van het bedrijfsverzamelgebouw overgegaan wordt, voordat er duidelijkheid is over vervangende huisvesting in het gebied.

Het plan gaat uit van diverse bouwhoogtes langs de Vliet. Het bestaande pand Vlietweg 16/17 heeft nu een maximale hoogte van circa 30 meter (dit staat gelijk aan circa 10 woonlagen). In de nieuwe plannen is hier de
mogelijkheid om maximaal 11 lagen te maken, circa 35 meter hoog. Het hoogteprofiel loopt af richting Vlietweg 12, naar 3 á 4 bouwlagen. Met uitzondering van het accent op de hoek moet de gevel op de bovenste lagen terug liggen ten opzichte van de gevel van 1e bouwlagen. Dit noemen we 'set back'. Deze lijn en de bouwhoogtes die hierbij horen zijn
op de spelregelkaart aangegeven. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst is de spelregelkaart
aangepast in die zin dat nu ook specifiek is vastgelegd dat direct naast de bestaande woningen aan de Vlietweg maar tot maximaal 3 bouwlagen (circa 9 meter) mag worden gebouwd.

Zoals beschreven in het ontwikkelkader komt er circa 22.500 m2
commercieel, bedrijfsmatig en maatschappelijk programma (24%) en circa 72.500 m2 woonprogramma (76%). Een belangrijke ambitie is om in het gebied een magische mix te maken tussen verschillende functies (wonen, werken en voorzieningen) die elkaar versterken waarbij de functies door het gebied verspreid worden.

De studies zijn een uitwerking van de ontwikkelvisie. Hierin werden vergelijkbare bouwhoogtes en volumes aangehouden. Wat er veranderd is, is de invulling van de volumes. Voor het programma wordt nu uitgegaan van een andere verhouding tussen wonen en werken. Ten opzichte van de Ontwikkelvisie is in het Ontwikkelkader meer m2 wonen en minder m2 werken opgenomen. Tot slot is er een grote behoefte aan extra woningen in de gemeente. Het beleid is om dit zoveel mogelijk in te passen, of te koppelen aan bestaande projecten.

Grenzend aan de Oude Bleijk komt geen bebouwing met 8 bouwlagen. De schaal en hoogte van de bebouwing die grenst aan de Oude Bleijk wordt aangepast op de woningen van de Oude Bleijk. De maximale hoogte van de bebouwing per locatie in het gebied staat in de spelregelkaart, in het ontwikkelkader dat online staat.

De maximale hoogte van het hoogteaccent op deze locatie is 11 lagen (circa 35 meter). In principe zal de privacy geborgd zijn door de tussenliggende groenzone, het Goopark met grote bomen en beplanting tussen de Oude Bleijk en Overgoo. Ook de bezonning is op deze afstand gewaarborgd.

In de verdere planuitwerking zal worden bepaald hoe de verschillende functies en voorzieningen ten opzichte van elkaar gepositioneerd zullen worden om een goed functionerend gebied te realiseren.

Iedere huurder is verschillend. De verwachting is dat de verhuurder hierover in overleg zal treden met de huurder om de mogelijkheden in de nabije toekomst te bespreken.

Dit hangt af van het gebouw waar de huurder zich in het gebied bevindt. We verwachten dat een aantal panden in het gebied zullen blijven door functioneren tijdens de bouw.
In de plannen zal een aantal panden worden gesloopt, waarbij de huurders de panden moeten verlaten. Onderzocht zal moeten worden op welke wijze huurders die in het gebied wensen te blijven een nieuwe plek kunnen krijgen.

In de regel hebben eigenaren en hun huurders regelmatig contact. Iedere huurder en haar wensen zijn verschillend. In gesprekken tussen eigenaar en huurder zal duidelijk moeten worden wat de mogelijkheden zijn.

In het algemeen zal nieuwbouwruimte een hogere huurprijs hebben dan de huren van de huidige panden in het gebied.

Het gebied transformeert van een sleets werkgebied naar een gemengd woon-werkgebied voor Leidschendam. Dit gaat deels ten koste van groen in het gebied maar voorkomt dat we andere groene gebieden in en aan de gemeente moeten inzetten voor nieuwbouw. Hiermee kunnen we
binnenstedelijk verdichten en de faciliteiten zoals de aanwezige infrastructuur, ov-netwerk e.d. optimaal benutten. Tegelijkertijd is het ook zo dat het gebied momenteel al flink versteend is
door de cira 800 parkeerplekken die er naast de bestaande gebouwen staan. In de nieuwe plannen wordt veel aandacht besteed aan de waterberging in het gebied en het groene karakter.

In de verdere uitwerking van de plannen wordt dit onderzocht. Dit zal in nauw overleg gebeuren met waterbeheer binnen de gemeente en het hoogheemraadschap. De intentie is om de waterpartijen tussen Overgoo en de Oude Bleijk breder en robuuster te maken. Daarbij moet nog gekeken worden waar precies de peilovergangen (stuwen) van hoog naar het lager gelegen gebied komen te liggen. Hoe dan ook zal de inrichting
van het gebied moeten voldoen aan de eisen van het Hoogheemraadschap.

Er wordt in de verdere planuitwerking goed gekeken naar het
grondwaterpeil in het gebied en de invloed daarop door de nieuwe plannen. Dit zal in nauw overleg gebeuren met waterbeheer binnen de gemeente en het hoogheemraadschap.

De vijver blijft in ieder geval behouden. In het plan wordt uitgegaan van een parkzone tussen de oude Bleijk en het Overgoo gebied. Groen en waterzones zullen mogelijk worden aangepast om de gebieden ruimtelijk en functioneel op elkaar aan te sluiten. Daar waar watergangen breder worden kan wat groen verdwijnen, maar de bedoeling is wel dat de verhoudingen goed in balans blijven, onder andere door groene
natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Belangrijke randvoorwaarde is dat bestaande kwaliteiten gerespecteerd worden.

Voor het sociale woonprogramma kunt u zich aanmelden bij
www.woonnet-haaglanden.nl. Om op de hoogte te blijven over de overige woningen kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Alle informatie hierover zal te zijner tijd te vinden zijn op www.lv.nl/overgoo

De doelstelling is om een inclusieve woonwijk te realiseren die geschikt is voor verschillende doelgroepen. Hiermee zal er ook ruimte zijn voor starters in het gebied.

Er worden gesprekken gevoerd met woningcorporaties voor het sociale programma in het gebied. In de verdere uitwerking zullen deze worden voortgezet.

In het Ontwikkelkader wordt uitgegaan van het ontwikkelen van een inclusieve wijk. Uitgangspunt is dat het woonprogramma een mix van huur en koopwoningen in verschillende prijsklassen zal zijn.

Nee, volgens het huidige beleid is dat niet mogelijk. Op dit moment is het beleid dat nieuwe sociale woningen 20 tot 30 jaar in het sociale segment behouden moeten blijven.

De sociale woningen zijn niet specifiek bedoeld voor statushouders. Toewijzing geschiedt via woonnet.nl.

De verkeersdrukte vanwege de WMON heeft de volle aandacht van de gemeente. Daarvoor is een taskforce in het leven geroepen. Parkeren en de ontsluiting van het gebied zijn belangrijke aandachtspunten. Door de mix van functies (wonen en werken) in het nieuwe gebied wordt uitgegaan van dubbelgebruik van parkeervoorzieningen. Tijdens de verdere uitwerking van de plannen zal de verkeersafwikkeling,
de ontsluiting en de parkeercapaciteit evenals de effecten daarvan op de omgeving nog nader onderzocht worden. Daarbij worden ook de ontwikkelingen in de directe omgeving betrokken.

Nee, deze is alleen voor gebruikers, bewoners en bezoekers van het gebied.

De omvang en grootte van de hub wordt bepaald door het uiteindelijk te realiseren programma. We verwachten dat de hub circa 450 parkeerplaatsen zal hebben.

In de huidige planopzet is het parkeren verspreid over het gebied. In de parkeerhub is circa 40% van het totale parkeerprogramma opgenomen. In de verdere uitwerking van het plan wordt onderzocht of de opgenomen parkeerverhoudingen overeenkomen met de parkeerbehoefte voor de toekomstige functies. Als in de uitwerking blijkt dat het parkeerprogramma aangepast moet worden, zal dit gebeuren.

De parkeerhub en de andere parkeerplekken in het gebied zijn bestemd voor de gebruikers in het gebied. Hier zullen afspraken over gemaakt worden met de nieuwe gebruikers.

Op dit moment is de dichtstbijzijnde tramhalte van lijn19 bij het Oosteinde. De parkeerplaats aan de Nieuwstraat ligt op circa 8 minuten lopen vanaf deze locatie. Mocht de nieuwe tramhalte er komen, dan komt deze op ongeveer gelijke loopafstand. Voor zover bekend is er nu geen sprake van parkeeroverlast, dus de verwachting is niet dat dit door de eventuele komst van de nieuwe halte wel het geval zal zijn.

Er is geen snelfietspad gepland door de woonwijk. Het bestaande snelfietspad aan de Leidscheveensepad blijft behouden. Er wordt wel een aftakking gemaakt richting het gebied. Dit betreft een gewoon fietspad en geen snelfietspad.

Nee, het huidige bestemmingplan is gebaseerd op het huidige gebruik.

Nee, dat gaat niet automatisch. Wel zullen wij alle deelnemers in kennis stellen van deze vragen en antwoordenlijst.
Om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen raden wij u aan om u ook in te schrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente.

Op dit moment is er nog geen formele mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of een zienswijze. Alle tot op heden ingekomen vragen en opmerkingen zijn in dit overzicht opgenomen en zullen ter kennis worden gebracht aan de raad. Zijn er nog aanvullende vragen, dan kunt u die sturen naar
OndersteuningPMA@leidschendam-voorburg.nl. De planning is dat het Ontwikkelkader in oktober 2021 in de raad behandeld
wordt. Daar is de mogelijkheid om als burger in te spreken, eerst bij de commissiebehandeling en later bij de behandeling in de raadsvergadering.

In 2018 is een intensief participatietraject doorlopen in de aanloop naar de vaststelling van de Ontwikkelingsvisie Overgoo. Het voorliggende Ontwikkelkader Overgoo is daarvan een uitwerking en wijkt voor wat betreft aansluiting en bouwhoogte op de bestaande wijk (de Oude Bleijk) daar niet wezenlijk van af.
Overigens zal begin september 2021, als de dan geldende coronamaatregelen dat toelaten, nog een fysieke inloopbijeenkomst worden georganiseerd op locatie. Dan is er meer ruimte voor persoonlijke vragen en toelichting. Uitnodigingen daarvoor zullen in augustus 2021 verstuurd worden.

In plaats van een monofunctioneel gebied wordt het een multifunctioneel gebied waardoor er meer sociale controle is. De daadwerkelijke inrichting van het gebied en het park zal verder uitwerkt moeten worden in overleg met de omgeving.

Het aangewezen losloopgebied ligt in de groenstrook tussen de A4 en de Oude Bleijk en blijft behouden. Dit gebied is geen onderdeel van het plangebied.

Grondonderzoek is onderdeel van de verdere planuitwerking.

Bij de uitwerking van de bouwplannen zal moeten worden voldaan aan de geldende eisen op gebied van luchtkwaliteit en stikstof. Ook zal worden bekeken welke behoudenswaardige bomen in de plannen kunnen worden ingepast. Ook zullen in de nieuwe openbare nieuwe groenvoorzieningen en bomen worden toegevoegd.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen