Groene woongemeente

In de bouwsteen Groene woongemeente beschrijven we hoe we de gemeente laten groeien met behoud en versterking van het groen. Het vertrekpunt voor deze bouwsteen is doelstelling B uit het Kompas: ‘Een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod voor alle doelgroepen’. In het Kompas is afgesproken dat de gemeente zal groeien met 4.000 woningen tot 2040.

We zien dat de vraag naar betaalbare woningen groot is. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang. Er zijn te weinig betaalbare woningen voor jongeren, woningen voor één persoon en woningen in de buurt van zorg. Tegelijkertijd zien we dat in de lopende en mogelijke projecten nu al afgerond 4.900 tot 5.600 woningen op al bebouwde locaties kunnen worden gerealiseerd. En er blijven zich nieuwe woningbouwinitiatieven aandienen.

Er is dus ruimte om aan de groeiende vraag te voldoen. We willen daaraan meewerken en we kiezen ervoor om het aanbod uit te breiden tot 4.500 - 5.000 woningen tot 2040. Dit doen we door binnen stedelijk gebied woningen toe te voegen, met focus op gestapelde bouw. Zo gaat de bouw van woningen niet ten koste van het groen.

Bouwsteen Groene woongemeente

Ja, we moeten de hoogte in bouwen. Er is te weinig ruimte in de gemeente om alle nieuwe woningen en voorzieningen in te passen. Als we niet de hoogte in bouwen moeten we in het groen gaan bouwen. Het groen is een van de kernkwaliteiten van de gemeente dus we kiezen ervoor om dat niet te doen. Wel zijn er uitgangspunten opgesteld waaraan de hoge gebouwen moeten voldoen. Zo zorgen we dat de bouwhoogte niet hoger is dan de bestaande bouw en passend is bij de gemeente en de plek.

De vraag naar voorzieningen verandert én neemt toe door de bevolkingsgroei. Het realiseren van meer woningen, betekent dat er meer voorzieningen en werkgelegenheid nodig zijn om deze nieuwe inwoners te faciliteren. Om een levendige gemeente te blijven, zijn economische functies en aantrekkelijke winkelgebieden en wijken van essentieel belang. Om vitaal en toekomstbestendig te blijven is een krachtige lokale economie passend bij de groene woongemeente belangrijk. Economie zorgt voor levendigheid en reuring, het draagt bij aan een hoog voorzieningenniveau (winkels, horeca, sport, cultuur, onderwijs etc) en zorgt voor werkplekken voor praktisch opgeleiden. Het maakt de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven mogelijk met bijvoorbeeld stageplekken en inzetten van scholieren en studenten.

Welke keuzes gemaakt worden voor economie wordt uitgewerkt in de bouwsteen Economie en bedrijvigheid. Deze bouwsteen wordt naar verwachting in november 2021 in de gemeenteraad behandeld.

De groei van het aantal woningen zorgt voor extra mobiliteit. Denk hierbij aan inwoners die reizen van/naar hun werk, naar voorzieningen of gaan recreëren. Als er niets wordt gedaan, zal dat in eerste instantie vooral tot meer autoverplaatsingen leiden. Tot nu toe werden als gevolg hiervan vaak wegen en parkeervakken aangelegd of uitgebreid. Deze ontwikkeling gaat vaak ten koste van de groene leefomgeving. Daarom zet de gemeente in op het bouwen van woningen op slimme locaties waardoor de verplaatsingsbehoefte (met de auto) minder is. Hoe? Door wonen dicht bij werk en voorzieningen te realiseren en door nadrukkelijk vervoerswijzen zoals het openbaar vervoer (trein, metro, bus, tram), deelvervoer (auto/fiets/scooter) en de (elektrische) fiets aantrekkelijk te maken. Per locatie is het leveren van maatwerk belangrijk.

Welke keuzes gemaakt worden voor verkeer wordt uitgewerkt in de bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid. Deze bouwsteen wordt naar verwachting in november 2021 in de gemeenteraad behandeld.

De gemeente heeft al een aantal afspraken gemaakt voor woningbouw. Dat zijn:

  • Het toevoegen van minimaal 750 sociale huurwoningen tot 2030 uit de regionale afspraak Haaglanden
  • Sinds 2017 geldt de eis om 30% sociale huurwoningen per project te realiseren
  • Sinds 2020 geldt de eis om 20% middeldure woningen per project te realiseren
  • Afspraken over de kwaliteit en grootte van woningen zijn vastgelegd in de Verordening sociale en middeldure woningbouw LV 2020. Aanvullend daarop wordt in 2021 gekeken of we ook gaan sturen op andere kwaliteitseisen
  • In het Kompas is afgesproken dat 20% van de bestaande woningen wordt aangepast naar levensloopbestendige woningen

Om dit te bereiken stuurt de gemeente op verschillende onderdelen:

  • We sturen waar mogelijk op de nieuwbouw van betaalbare woningen
  • We zetten in op wonen in combinatie met zorg op een aantal plekken waar woningbouw is gepland
  • We passen 20% van de bestaande woningen aan naar levensloopbestendige woningen
  • We zetten in op een evenwichtige verdeling van goedkope en dure woningen in wijken
  • Om hoge gebouwen goed in te passen hebben we uitgangspunten opgesteld. Zo zorgen we dat de bouwhoogte niet hoger is dan de bestaande bouw en passend is bij de gemeente en de plek

Het toevoegen van 4.500-5.000 woningen op reeds bebouwde plekken betekent dat er geen groen verloren gaat. Wel kan het zijn dat groen op andere plekken terugkomt in een andere vorm.

Uitgangspunt hierbij is dat de situatie kwalitatief verbetert. Nieuwbouw wordt ingezet om de omgeving op te waarderen, dit moet breder zijn dan alleen het neerzetten van een mooi nieuw gebouw. Bij projecten worden aantrekkelijke groene buitenruimtes gemaakt, waarbij ook groen op daken en in gevels belangrijk is.

We willen meer betaalbare woningen passend bij de vraag. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang, en het is lastig om een goedkope woning te vinden. Daarom bouwen we vooral goedkopere huur- en koopwoningen. Ook zetten we in op wonen in combinatie met zorg.

We bouwen meer woningen. Er komen tussen de 4.500 en 5.000 woningen bij tot 2040. Nu zijn het er bijna 37.000. Omdat we niet in het groen willen bouwen, komen alle nieuwe gebouwen op plekken die al bebouwd zijn of waren. En dat betekent dat er meer hoge gebouwen komen. Maar niet hoger dan de hoogtes die er nu zijn. Ook het parkeren, de huisarts, nieuwe scholen, zorg, en buurtwinkels moeten allemaal een plek krijgen in de nieuwe gebouwen.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen