2000 extra banen en een dekkend mobiliteitsnetwerk in het Leidschendam-Voorburg van 2030

26-11-2021
429 keer bekeken 0 reacties

In de periode 2021-2030 zet de gemeente in op 2.000 extra banen in de gemeente. Om ruimte voor werkgelegenheid te scheppen is 5% van alle nieuwbouw bestemd voor ondernemers en MKB. Om Leidschendam-Voorburg voor iedereen bereikbaar te houden kiest de gemeente voor een dekkend mobiliteitsnetwerk

met ruimte voor auto, fiets, lopen, OV en deelmobiliteit. Daarnaast zal de bestaande infrastructuur beter benut worden. Op deze manier wil Leidschendam-Voorburg ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, mobiliteit, economie en duurzame energie én tegelijk haar kernwaarde als groene woongemeente behouden. Dit staat in twee binnenkort in de Raad te behandelen bouwstenen voor de omgevingsvisie: Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en bereikbaarheid.

Astrid van Eekelen, wethouder voor Economie en Bereikbaarheid: “We staan voor ruimte voor ondernemers en een goed bereikbare gemeente. Tegelijk willen we alles wat mooi is aan onze groene woongemeente behouden. Daarom investeren we fors in vervoer en een dekkend mobiliteitsnetwerk, zodat iedereen zich snel en makkelijk kan verplaatsen. Om toekomstbestendig te zijn zetten we in op OV, fietsen, deelmobiliteit en schone voertuigen. En we sturen op nieuwe werkgelegenheid en bedrijfsruimte bij nieuwbouw en OV-knooppunten.”

Vitale economie

De banengroei zal naar verwachting vooral zichtbaar zijn in de voor Leidschendam-Voorburg toonaangevende sectoren: zakelijke dienstverlening, retail en zorg. Dit vraagt om nieuwe ruimte voor werkgelegenheid. Daarom wordt gemeentebreed tenminste 5% van nieuwbouw en gebiedsontwikkeling gereserveerd voor niet-wonen functies zoals economische en maatschappelijke voorzieningen. Nabij OV-knooppunten en winkelgebieden stuurt de gemeente op extra economische functies, zoals kleine kantoren en voorzieningen. Verder zet de gemeente in op behoud van de vijf bedrijventerreinen, kleinschalige bedrijfsruimte in de wijken, levendige kernwinkel­gebieden, recreatie en toerisme en een groen buitengebied met ruimte voor economie en recreatie.


Mobiliteit en bereikbaarheid


Om een vitale gemeente te blijven is het van belang ook in de toekomst bereikbaar te zijn. Met de komst van nog meer woningen en arbeidsplaatsen, wordt er meer gereisd en neemt de druk op de wegen en het OV toe. Om goed op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen, zet de gemeente in op twee sporen: de bestaande infrastructuur beter benutten en alternatieve vervoerswijzen stimuleren. Denk daarbij aan schonere (elektrische) voertuigen, deelmobiliteit, fietsen en lopen. Extra communicatie moet gebruikers een bewuste en afgewogen keuze laten maken voor een vorm van mobiliteit. Nieuwbouw bij OV-knooppunten en snelfietsroutes zal een stimulans zijn om gebruik te maken van deze vervoerswijzen.

Omgevingsvisie

Om goede keuzes te maken hoe in de toekomst met de beschikbare ruimte om te gaan, werkt Leidschendam-Voorburg aan een omgevingsvisie. Die is verplicht in het kader van de Omgevingswet waarmee de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling wil vereenvoudigen en samenvoegen.

Een omgevingsvisie geeft richting om de juiste besluiten te kunnen nemen en wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Om tot een omgevingsvisie te komen heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg dit jaar vier bouwstenen opgesteld:

  • Groene woongemeente
  • Lokale energiestrategie en transitievisie warmte
  • Economie en bedrijvigheid
  • Mobiliteit en bereikbaarheid.

De bouwsteen Groene woongemeente is op 13 juli 2021 door de raad vastgesteld. De bouwstenen Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en Bereikbaarheid worden ter besluitvorming in november aan de raad voorgelegd, gevolgd door de bouwsteen Lokale energietransitie en transitievisie warmte.

Participatie

Voor het opstellen van de bouwstenen Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en bereikbaarheid is voortgebouwd op de opbrengsten van het uitgebreide participatie­proces uit het Kompas van de Leefomgeving van 2019. Daarnaast zijn strategische partners op de hoogte gebracht van het proces en gevraagd om input.

De bouwstenen Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en bereikbaarheid worden eind 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De raadsvoor­stellen zijn te vinden op de website van de gemeenteraad, ingekomen raadsstukken, 22 september 2021.

Na de raadsverkiezingen in 2022 zullen de keuzes uit de bouwstenen per wijk met inzet van bewoners, ondernemers en organisaties én gemeente verder worden uitgewerkt tot een omgevingsvisie.

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen