Bestemmingsplannen

Het geldende bestemmingsplan “Vlietland noordoost 2005” is in 2010 onherroepelijk geworden. In 2019 zijn de plannen voor het recreatiepark aangepast en is een concept ontwerp-bestemmingsplan 'Doorontwikkeling Vlietland Noord' ingediend bij de gemeente. De stand van zaken op dit moment.

Bestemmingsplan 'Vlietland noordoost 2005'

 • In 2005 is het bestemmingsplan 'Vlietland noordoost 2005' vastgesteld
 • In 2010 onherroepelijk geworden na een procedure bij de Raad van State
 • Dit bestemmingsplan staat de bouw van 222 recreatiewoningen in Vlietland toe, met een verdeling van 102 grondgebonden en 120 gestapelde recreatiewoningen

Ontwerp bestemmingsplan 'Doorontwikkeling Vlietland Noord'

 • Dutch Lake Residence heeft in 2021 een nieuw concept-ontwerpbestemmingsplan opgesteld en dit bij de gemeente ingediend
 • Dit bestemmingsplan is getoetst en er heeft wettelijk vooroverleg met andere overheden en overige formele stakeholders plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zijn enkele wijzigingen aan het concept-ontwerpbestemmingsplan aangebracht
 • Het ontwerp-bestemmingsplan heeft in de periode van 27 mei 2022 tot en met 7 juli 2022 ter inzage gelegen
 • Op 1 juni 2022, tijdens de periode van de terinzagelegging, heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd. Iedereen kon hier kennis nemen van het bestemmingsplan, een toelichting krijgen over de stand van zaken van de bouwplannen en vragen stellen over de plannen en de procedure
 • Ontvangen zienswijzen worden beoordeeld en de beantwoording van de zienswijzen wordt door het college van burgemeester en wethouders voorbereid. Dit kan leiden tot aanpassingen in het ontwerp-bestemmingsplan. Ook stelt het college een zienswijzennota/nota van wijzigingen op die onderdeel is van het straks door de gemeenteraad te nemen besluit
 • Eind 2022 ontvangt de gemeenteraad het concept-ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling
 • Eind  2022 ontvangt de gemeenteraad het concept-ontwerpbestemmingsplan ter besluitvorming.
 • Onder voorbehoud bespreekt de Commissie Omgeving het ontwerpbestemmingsplan op 31 januari 2023. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen hier inspreken en kunnen zich hiervoor aanmelden via griffie@lv.nl.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen