Inspraak toewijzing ligplaatsen Plaspoelhaven

De gemeente wil de verhuur van de ligplaatsen in de Plaspoelhaven overdragen aan een exploitant en is hierover in gesprek met een groep omwonenden die deze taak op zich zou willen nemen. Pas als er meer bekend is over de wijze van exploiteren, worden de 10 koopplaatsen in verkoop gebracht.

Toewijzing ligplaatsen

Er is een enorme belangstelling voor de ligplaatsen. Burgemeester en wethouders willen de toewijzing van de huurplaatsen op een eerlijke en transparante wijze laten plaatsvinden. Hiervoor is een set voorwaarden opgesteld. Belanghebbenden konden van 6 april tot en met 3 mei 2022 met een inspraakreactie hun mening hierover geven.

Bewonersgebied 

Op het kaartje is het gebied (paars) aangegeven waarbinnen bewoners in aanmerking kunnen komen voor het huren van een ligplaats. Deze adressen liggen op een maximale loopafstand van 400 meter vanaf de voordeur naar het midden van de nieuwe brug tussen de Bolder en de Warmoezierstraat. Deze 400 meter is gekozen omdat dit een acceptabele loopafstand is waarmee extra parkeerdruk in het gebied voorkomen kan worden. Ondernemers die niet woonachtig zijn in het gebied komen niet in aanmerking.

Kaartje met omwonenden

Vergroting kaart direct aanwonenden Plaspoelhaven

Verdeling 50-50

Direct aanwonenden (oranje op de kaart hierboven) kunnen de meeste overlast ervaren van het gebruik van de haven. Deze groep speelt daarbij, zeker als zij zelf een plaats in de haven hebben, een belangrijke rol bij de sociale controle op het veilige gebruik van de haven. Een afsluiting met hekken is in dit historische gebied niet wenselijk. Tot slot heeft deze groep nog minder dan de rest een reden om met de auto naar de haven te gaan. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen direct aanwonenden (groep 1) van de haven en de overige inwoners in het aangewezen gebied (groep 2). Om beide groepen de kans te geven op een ligplaats is het uitgangspunt een verdeling van 50%-50% over de 2 groepen, met een 1e keus bij de groep aanwonenden, zodat zij een plek in de buurt van hun woning kunnen kiezen.

Wachtlijst op basis van loting door een notaris

  • Voor een eerlijke toewijzing van de ligplaatsen gaat een notaris een loting verrichten om de rangorde van de wachtlijst te bepalen
  • Plaatsen 1 tot en met 28  op de wachtlijst worden verloot onder direct omwonenden (groep 1)
  • Plaatsen 29 tot en met 56 op de wachtlijst worden verloot onder overige inwoners (groep 2)
  • Voor de plekken 57 en verder op de wachtlijst wordt eerst het restant van groep 1 genomen op volgorde van loting en daarna het restant van groep 2 op volgorde van loting.
  • De op basis van de loting samengestelde wachtlijst wordt overhandigd aan de toekomstige exploitant

Kaartje met ligplaatsen

Vergroting kaart met ligplaatsen

Toewijzing door de exploitant

De exploitant vraagt de mensen op de wachtlijst om een voorkeur voor een ligplaats door te geven. De uiteindelijke toewijzing gebeurt op basis van de voorkeuren, in combinatie met de plaats op de wachtlijst, waarbij een hogere plaats voorrang heeft op de anderen.

Inspraak

Van 6 april tot en met 3 mei 2022 was het mogelijk om opmerkingen of suggesties over de wijze van toewijzing van de huur ligplaatsen aan de gemeente kenbaar te maken. Op basis van de inspraakreacties wordt een inspraakverslag opgesteld. Mede op basis van het inspraakverslag neemt het college na de zomer een definitief besluit over de toewijzing van de ligplaatsplaatsen. Het besluit en inspraakverslag worden daarna toegestuurd aan de indieners van een inspraakreactie en gepubliceerd op deze website.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen