Veelgestelde vragen over Schakenbosch

Tijdens deze bijeenkomst is een presentatie gegeven hoe het openbaar gebied van Schakenbosch eruit komt te zien. Ideeën uit eerdere bijeenkomsten zijn hierin verwerkt.

Opname bijeenkomst

Om de bijeenkomst te kunnen bekijken moet u eerst de cookies accepteren.

 

 

 

Nee, dat is nog niet bekend. 

Nee, dat is nog niet bekend. 

Dit is nog niet helemaal bepaald, maar naar verwachting zal dat in deelplan Carré zijn.

Nee, er wordt niet voorzien in detailhandel op Landegoed Voorlei; dit is bestemmings-technisch ook niet mogelijk.

Er wordt uitgegaan van meerdere doelgroepen voor Landgoed Voorlei; zowel senioren als starters en zowel kleine huishoudens als gezinnen kunnen op landgoed Voorlei terecht. Er komt een divers woningaanbod voor een diverse doelgroep.

In het rechter huisje is een transformator aanwezig voor de elektriciteit die gehandhaafd blijft. Het linker huisje staat leeg. Er zijn al diverse ideeën voor een toekomstige functie aangedragen.

Er wordt niet voorzien dat er kinderopvang in Landgoed Voorlei komt, alhoewel het bestemmingstechnisch wel mogelijk is. In de regel vestigt kinderopvang zich in de directe nabijheid van basisonderwijs. 

Nee, in beginsel blijft de huidige lijnvoering van het OV ongewijzigd.

De voormalige ‘Hulp en Heilkerk’ is een gemeentemonument en wordt herbestemd voor zorg- en maatschappelijk gebruik. Er komt een eerstelijns zorgcentrum. In de voorruimte komt dag-horeca.

De onderhoudsnorm voor Landgoed Voorlei wordt gelijk aan die van alle parken in de gemeente. Met de aanleg wordt rekening gehouden met de onderhoudsnorm zodat het park ook in de toekomst de uitstraling zal behouden die wordt aangelegd.

>Alle wegen zullen een 30km profiel krijgen waarbij fietsen duidelijk prioriteit hebben. Door middel van een bijzonder straatprofiel wordt autoverkeer tot lage snelheid verleid.

 

Ja, Het uitgangspunt is gasloze gebouwen met toepassing van warmtepompen en warmte-koude opslag in de bodem

Gebouw Vlietzicht zal in ongeveer dezelfde vorm en aanschijn worden teruggebouwd als woongebouw; het huidige gebouw is helaas technisch in te slechte staat om te handhaven.

Landgoed Voorlei is een planconcept waarin een ruime groene parkaanleg samengaat met lage dichtheid wonen. De verwachting is dat er een prettige rustige sfeer in Landgoed Voorlei zal heersen, vergelijkbaar met de huidige sfeer.

De verwachting is rond het jaareinde 21-22 begonnen wordt met voorbereidende werkzaamheden. De bouw van het eerste deelplan zal naar verwachting in de loop van 2022 beginnen.

Nee, het bestemmingsplan is al wel vigerend (geldig) omdat het is vastgesteld door de gemeenteraad, maar er loopt nog een procedure bij de bestuursrechter.

Ook in de toekomst zal Landgoed Voorlei een groene, ecologisch en recreatief aantrekkelijke omgeving blijven. Het groene karakter wordt grotendeels gehandhaafd en daar waar bomen worden gekapt worden ook nieuwe geplant.

Ja, er wordt  een verbetering in de waterstructuur op het terrein aangebracht; de stagnerende waterpoel achterop het terrein wordt gedempt en vervangen door een gezond watersysteem met doorstroming.

Momenteel is er geen losloopgebied op het terrein; alle honden dienen te zijn aangelijnd. Er wordt onderzocht of er een losloopzone aangewezen kan worden in de toekomst.

De boomgaard wordt onderdeel van een mandelig gebied dat eigendom is van de aangelegen woningen. De intentie is het gebied wel toegankelijk te maken voor voetgangers.

Er wordt zeker voorzien in bankjes en wellicht een enkele picknick tafel.

Ja dat is wel het uitgangspunt. In de tijdelijke situatie kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de Bouwlustweg voor bewonersverkeer als dit vanwege de bouwlogistiek noodzakelijk is.

De kruising en entree van Landgoed Voorlei blijft ongewijzigd vanaf de Veursestraatweg. Voor langzaam verkeer zoals fietsers komt er ook een nieuwe dwarsverbinding naar de Noortheylaan.

Noorthey wordt via Landgoed Voorlei ontsloten, via de entree aan de Veursestraatweg over het terrein van Voorlei

De parkeernormen worden door het parkeerbeleid van de gemeente voorgeschreven. Alle bewonersparkeerplaatsen worden op eigen terrein opgelost, deels ondergronds.

Alleen het bezoekersparkeren van de woningen komt in de openbare ruimte. Alle bewonersparkeren zal op eigen terrein, deels ondergrond worden opgelost.

In de voorruimte van de kerk wordt een horecavoorziening gevestigd met buitenterras.

Er komt geen hek. De bestaand bosschage blijft gehandhaafd.

De beide instellingen GGZ Schakenbosch en GGZ Rivierduinen zullen blijven waar ze nu zitten, aan de randen van het terrein

Alle bomen in het plangebied zijn door een boomdeskundige geïnventariseerd.  

Onlangs is er een tweede kapvergunning aangevraagd. Hierin is gespecificeerd welke bomen gekapt dienen te worden en welke verplaatst.

Het streven is om zoveel mogelijk waardevol groen te handhaven. Waar bomen gekapt worden, worden deze ook tenminste een-op-een middels herplant vervangen

De verwachting is dat er begin 2022 meer informatie gedeeld kan worden over de bouwplannen. De wijze waarop u hierover geïnformeerd zal worden is nog niet helemaal bepaald, maar houdt u onze website ww.voorlei.nl in de gaten. U kunt zich daar ook inschrijven op de nieuwsbrief.

Nee, naar verwachting zal project Vliethaven vooruitlopen op dit project; de beide projecten staan op eigen benen. Vanzelfsprekend zal er wel gekeken worden naar bouwlogistiek als zich hier knelpunten dreigen voor te doen.

Vanzelfsprekend zal de ruimte voor participatie steeds kleiner worden omdat steeds meer zaken al vaststaan. Er blijft echter interesse in ideeën vanuit de planomgeving, bijvoorbeeld inzake inrichting en gebruik van de openbare ruimte.

Ja de woningen zullen op eigen grond worden gerealiseerd. Er is geen sprake van erfpacht

Er zijn in 2018 door diverse architecten schetsontwerpen gemaakt voor de verschillende deelplannen. In de komende periode worden deze ontwerpen gefaseerd verder uitgewerkt. Komend jaar wordt ook een Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de gemeente als leidraad voor de plannen. Als hierover meer duidelijk is, wordt hierover nader bericht. 

Ja, de woningen krijgen een eigen parkeerplek conform gemeentelijk parkeerbeleid

Ja, de grondgebonden woningen beschikken allemaal over prive buitenruimtes/tuinen.

Ja, het voornemen is om alle appartementen levensloopbestendig te ontwerpen.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen