Stedenbouwkundige invulling De Star

De Star – Wat ging er aan vooraf?

Er is veel behoefte aan betaalbare (huur)woningen in onze gemeente. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Om aan die behoefte tegemoet te komen heeft de gemeenteraad in 2016 De Star aangewezen als plek waar sociale woningbouw moet komen. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wil ik graag aan u voorleggen. Ik nodig u uit om via deze website digitaal te reageren. Dit kan tot en met 28 augustus. Daarnaast organiseren we ook een bijeenkomst op woensdagmiddag 9 september tussen 16.00 en 18.00 uur in het Wijkcentrum waar u van harte welkom bent.” Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht. U kunt zich hier aanmelden.

In februari 2017 heeft de gemeente haar plannen voor De Star tijdens een bewonersbijeenkomst met de omgeving gedeeld. De reacties die binnen kwamen bij deze bijeenkomst zijn verzameld in een 'Vraag en Antwoord' brief. Daarna is de gemeente verder gegaan met de planvorming en is, waar mogelijk, rekening gehouden met de reacties en opmerkingen uit de bijeenkomst.

Vóór 2018 bestond het plangebied voor woningbouw uit het terrein wat nu door de rugbyclub wordt gebruikt. In 2018 is het plangebied uitgebreid met de gronden van projectontwikkelaar WDevelop (tennisbaanlocatie). De gemeente Leidschendam-Voorburg en WDevelop willen samen met de woningcorporatie Stichting Wooninvest het gebied ontwikkelen. In 2019 en 2020 is vervolgens door de partijen samen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze ontwikkeling op een aantal thema’s.

Stand van zaken

De afgelopen maanden is door WDevelop, woningcorporatie Stichting WoonInvest en de gemeente een haalbaarheidsonderzoek gedaan. In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden voor de herontwikkeling van het projectgebied De Star met woningbouw (sociaal en vrije sector). Belangrijke thema's voor het haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling van de locatie zijn:

  • hoeveelheid en aantal woningen
  • de ontsluiting en de bereikbaarheid van het plangebied
  • parkeren
  • waterberging, groenbeleving, spelen en verbindingen met het achterland (Leidschendammerhout)
  • geluidswerende maatregelen die nodig zijn tegen geluid vanaf de A4
  • geluid vanaf het bedrijventerrein en de mogelijke oplossing(en) hiervoor

In 2019 is een stedenbouwkundig bureau, ECHO urban design, aan de slag gegaan om een stedenbouwkundige visie te geven op het projectgebied. Ook heeft dit bureau die visie vertaald in een stedenbouwkundig schetsplan, waarbij rekening is gehouden met de hierboven genoemde thema's.

Planning/Proces

Het haalbaarheidsonderzoek dat nu loopt is medio 2019 gestart. In samenwerking met WDevelop en Stichting WoonInvest voert de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden voor de herontwikkeling van het projectgebied De Star met woningbouw (sociaal en vrije sector). Het resultaat hiervan is het plan dat nu voorligt en waar eerdere opmerkingen vanuit de omgeving zo goed mogelijk in zijn verwerkt. Tegelijkertijd zijn de ontwikkelende partijen hun mogelijke samenwerking aan het onderzoeken en nader in te vullen.

In het vierde kwartaal van 2020 wordt het haalbaarheidsonderzoek in besluitvorming gebracht. Naast het voorliggende plan en de reacties/aandachtspunten vanuit de omgeving, is ook de financiële haalbaarheid en de samenwerking tussen partijen en de bijbehorende ontwikkelafspraken onderdeel van de besluitvorming.

Bij positieve besluitvorming in de raad wordt het huidige plan stedenbouwkundig uitgewerkt (o.a. detaillering en beeldkwaliteit) en een inrichtingsplan gemaakt. Ook wordt een bestemmingsplan opgesteld (incl. bijbehorende onderzoeken) om de herontwikkeling van De Star ook daadwerkelijk planologisch mogelijk te maken. De uitwerking van de plannen voor De Star willen wij participatief oppakken en dus in nauwe samenspraak met de omgeving gaan vormgeven. Een eerste stap hierin is uw mening vragen over de openbare ruimte (zie kader "uw mening over de buitenruimte").

Stedenbouwkundige invulling De Star

In opdracht van de gemeente Leidschendam Voorburg en WDevelop en in samenwerking met Wooninvest heeft ECHO urban design een stedenbouwkundige visie opgesteld en op basis daarvan een stedenbouwkundig (schets)plan. In het visietraject zijn onderzoeken naar thema's zoals geluid, bereikbaarheid en ontsluiting integraal meegenomen.

Cookie-instellingen