Resultaten enquête

U weet als geen ander wat de kwaliteiten en verbeterpunten zijn in uw eigen buurt. Wat vindt u van het groen? Heeft u ideeën om de verkeerssituatie veiliger te maken? Wensen op het gebied van parkeren (fiets en auto), openbare verlichting en straatmeubilair? Hieronder de resultaten van de enquête.

Thema 1: Algemeen

Vraag 1.1: Hoe beleeft u het wonen of verblijven in het projectgebied?

Over het algemeen zijn de antwoorden positief, veelgebruikte termen zijn "fijn", "prettig" en "prima". Echter benoemen verscheidene respondenten de negatieve impact van de ontwikkeling van de Brinckhorst. Dit leidt tot verkeersdrukte en geluidsoverlast, en bewoners vrezen dat de leefbaarheid na afronding negatief beïnvloed zal worden. Daarnaast benoemen een aantal respondenten dat ze parkeeroverlast ervaren.

Vraag 1.2: Waar bent u tevreden over in het projectgebied met betrekking tot de openbare ruimte?

Veel respondenten waarderen de groenvoorzieningen, waaronder specifieke vermeldingen van de groenstrook langs de Broeksloot en de parken Arentsburgh, Middenburgh, en Sonnenburgh. Daarnaast waarderen respondenten het ruime straatprofiel en de parkeervoorzieningen. Ook de afvalcontainers worden gewaardeerd.

Vraag 1.3: Waar bent u ontevreden over in het projectgebied met betrekking tot de openbare ruimte?

Respondenten zijn ontevreden over de staat van de bestrating en de stoep. Daarnaast zijn er zorgen over de negatieve gevolgen van de ontwikkeling van de Binckhorst en de komst van de tram, zoals belemmering van het zicht/ongewenste hoogbouw, geluidsoverlast en verkeersdrukte. Een respondent benoemt ook de angst dat er onvoldoende geluisterd wordt naar bewoners.

Thema 2: Leefbaarheid

Vraag 2.1.1: Kunt u aangeven welk straatmeubilair kapot of in slechte staat is, en (indien bekend) wat ongeveer de locatie is?

Eén respondent heeft benoemt dat er te weinig prullenbakken zijn.

Vraag 2.2.1: Kunt u aangeven welk straatmeubilair kapot of in slechte staat is, en (indien bekend) wat ongeveer de locatie is?

Eén respondent heeft benoemt dat de Binckhorstlaan en Mariannelaan erg donker zijn sinds de vervanging door LED lampen.

Vraag 2.3.1: Kunt u aangeven waarom u de toegankelijkheid matig of slecht vindt?

Respondenten geven aan dat er obstakels op de stoepen staan (bijv. scooters, auto’s) die de doorgang belemmeren en dat de stoepen smal zijn. Op sommige plekken moet de op straat gelopen worden. Daarnaast zijn de stoepen in slechte staat (bijv. scheve stoeptegels, kuilen in de stoep).

Vraag 2.4: Het parkeren van de auto neemt in de openbare ruimte plek in. In de buurt is gereguleerd parkeren in de vorm van een blauwe zone ingesteld. Hoe ervaart u deze parkeersituatie met deze vorm van gereguleerd parkeren?

Een deel van de respondenten is tevreden over de parkeervoorzieningen, terugkerende termen zijn “goed” en “prima”. Echter zijn andere respondenten van mening dat er onvoldoende parkeervoorzieningen zijn. Respondenten beschrijven dat mensen van buiten het gebied de parkeervoorzieningen gebruiken, wat de parkeerdruk vergroot. Meerdere keren wordt benoemd dat meer handhaving van de blauwe zone gewenst is. Daarnaast wordt benoemd dat er auto’s worden geparkeerd op de groenstrook, waardoor deze beschadigt.

Vraag 2.5: De auto’s staan in de Paradijslaan, Jacob Arentsstraat, Klein Arentsburghlaan, Tussenburghstraat deels op de stoep geparkeerd. Hoe ervaart u deze parkeersituatie?

De respondenten ervaren deze situatie over het algemeen als “onprettig” en “niet ideaal”. Tegelijkertijd wordt de situatie gedeeltelijk geaccepteerd en zien sommigen het als een noodzakelijke oplossing vanwege het ruimtegebrek. Er zijn wel zorgen over de toegankelijkheid voor voetgangers, kinderwagens, kinderen en mindervaliden.

Vraag 2.6.1.: Kunt u aangeven wat u als onveilig ervaart en waar u deze onveilige situaties ervaart?

Meerdere respondenten geven aan dat er te hard wordt gereden op de Overburgkade en in andere delen van de wijk. Dit wordt als onveilig ervaren, vooral in combinatie met de drukte en het smalle wegdek. De drukte rond het begin en einde van de schooldag wordt genoemd als een moment van verhoogde onveiligheid. Daarnaast is het zebrapad op de Brinckhorstlaan slecht te zien en wordt niet door auto’s gerespecteerd.

Vraag 2.7: Heeft u, naast de aanpassingen die de gemeente wil meenemen in het ontwerp, nog andere opmerkingen of ideeën over het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid?

Er wordt door meerdere mensen gesuggereerd om van de Overburgkade een fietsstraat/autoluwe straat te maken. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan om de drukte rondom de school te verminderen, zoals het omleiden van verkeer of creëren van een kiss-and-ride strook. Ook worden er suggesties gedaan om verkeer af te remmen (bijv. aanleggen drempels) en parkeervoorzieningen te verbeteren (bijv. aangeven parkeervakken). Verschillende respondenten ervaren onvrede over de ontwikkelingen in het gebied en responsiviteit van de gemeente.

Vraag 2.8: Heeft u nog suggesties om de leefbaarheid in het projectgebied te verbeteren?

Er is een grote verscheidenheid aan antwoorden gegeven. Veel hiervan zijn gerelateerd aan het versterken/herstellen van de rust, ruimte en groenvoorzieningen. Specifieke voorbeelden zijn het beperken van doorgaand verkeer en uitbreiden/verbeteren/beter schoonhouden van de groenvoorzieningen. De respondenten zijn over het algemeen geen voorstander van extra bruggen.

Thema 3: Groenvoorzieningen

Vraag 3.1.1: Kunt u aangeven waarom niet?

Dit hangt voor sommige respondenten af van de uitwerking en het onderhoud.

Vraag 3.6: Heeft u nog overige opmerkingen of ideeën over groen in uw buurt?

Respondenten wensen dat de groenvoorzieningen kwalitatief verbeterd worden, bijvoorbeeld door meer beplantingsvariatie, meer bomen/struiken en specifieke zones voor kinderen en honden. Daarnaast willen sommige respondenten dat de groenvoorzieningen beter beschermd en onderhouden worden.

Thema 4: Klimaat

Vraag 4.1.1: Weet u ook (ongeveer) de locatie waar water op straat staat?

Respondenten geven aan dat er water in de rijsporen/op de lager gelegen gedeeltes van de weg staat. Daarnaast staat er water op sommige afvoerputten.

Vraag 4.3: De gemeente legt een hemelwaterriool aan en bekijkt de mogelijkheden om verharde gebieden te vergroenen en bomen te planten. Zijn er naast de maatregelen die wij als gemeente in het projectgebied nog andere maatregelen die u door ons gerealiseerd zou willen zien?

Het stimuleren van bewoners om hun tuinen te vergroenen wordt door de respondenten als een gewenste maatregel gezien. Er wordt ook voorgesteld om het afkoppelen van regenpijpen door bewoners te stimuleren.

Thema 5: Afronding

Vraag 5.1: Hoe tevreden bent u over deze wijze van enquêteren?

Respondenten zijn over het algemeen tevreden of redelijk tevreden. Sommige respondenten benadrukken het belang van effectieve verwerking van de input en betrekken/informeren van de bewoners in de rest van het proces.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen