Samenvatting bewonersbijeenkomsten Sterk voor Noord - september 2021

29-10-2021
331 keer bekeken 0 reacties

Op donderdag 16 september en maandag 20 september is het programmateam van Sterk voor Noord in gesprek gegaan met bewoners over de resultaten van de bewonersenquête van afgelopen zomer. Er werd onder andere stilgestaan bij de thema’s Veiligheid, Verkeer, Jongeren en Wonen.

Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst is met elkaar nagedacht over het thema Afval en zijn een aantal ideeën rondom afval met elkaar besproken.

Veiligheid
Sommige bewoners voelen zich niet prettig door samenscholende groepen in de wijk. Deze groepen zorgen voor een onveilig gevoel, zorgen voor geluidsoverlast met hun auto’s en door het gebruik van lachgas, ook laten zij veel afval achter op de (parkeer)plek.

Jongeren en activiteiten
Door meerdere bewoners werd opgemerkt dat er weinig voorzieningen zijn voor jongeren. “Zij hebben niks in de wijk. Vroeger was er een welzijn- of cultuurhuis, een buurthuis en een wijkcentrum, voor iedereen in de wijk was dit toegankelijk. Om verbinding met mensen te maken, is dit nodig. Een dergelijk buurthuis wordt enorm gemist.” Ook werd er opgemerkt dat er weinig sportfaciliteiten aanwezig zijn. In Prinsenhof zijn wel wat meer opties dan in De Heuvel/Amstelwijk.

Bewoners benoemden ook dat meer jongeren vanuit huis mee moeten krijgen hoe ze om moeten gaan met leren, stages en werken. Wanneer ouders dit niet zelf kunnen meegeven, kunnen wijkcentra deze jongeren stimuleren en steunen met informatie. Een idee dat is geopperd is het organiseren van workshops voor jongeren om werk/stage te vinden. Maar ook opbouwwerkers die culturele activiteiten mogelijk kunnen maken, zoals een museumbezoek of ene theater/muziekpodium wat jongeren aanspreekt.

Voorheen werden er meer activiteiten georganiseerd in de wijken door medebewoners, zoals “De Heuvelorganisatie”. Zo ook het Heuvelfeest. Maar door te veel regels en voorwaarden zijn bewoners afgehaakt.

    
Bewonersbijeenkomst Prinsenhof

 

Verkeer
Drukte door bestemmingsverkeer naar The Mall en hard rijden zijn onderwerpen die door meerdere bewoners ter sprake werden gesteld.  Met name de ‘racebaan’ aan de Noordsingel en de Banninglaan werd genoemd. Het melden van dit probleem bij overheidsinstanties leidt tot frustraties bij bewoners. Inwoners geven aan dat meldingen niet opgevolgd worden en dat ze soms van de politie naar de gemeente, en omgekeerd, verwezen worden. Gemeente en politie moeten beter afstemmen wie welke rol pakt bij het tegengaan van deze verkeersoverlast.

Ook werd de overlast van bromfietsen en quads genoemd. Zij maken ook gebruik van het fietspad door het park. De hoge snelheid waarmee deze voertuigen rijden, zorgt voor gevaarlijke situaties voor kinderen en ouderen in het park. “Met regelmaat rijden bezorgers op een elektrische fiets of scooter, met hoge snelheid door het park, ze tonen op meerdere vlakken asociaal rijgedrag.”

Wonen
Ook Leidschendam-Noord kampt met woningtekorten. De prijzen voor koopappartementen in de wijk zijn schrikbarend omhoog gegaan, maar ook de huurprijzen blijven stijgen. Huisjesmelkers werden ook genoemd. “Er zou eerst een sociaal gesprek moeten plaatsvinden voor investeerders mogen kopen en (ver)huren.”

Afval
De tweede helft van de avond werd gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan over het thema afval, en dan met name zwerfafval, vuilniszakken naast de ondergrondse containers en overlast van meeuwen en ratten. Bewoners gaven aan dat een deel van het grofvuil en afval in de wijk afkomstig is van aannemers uit randwijken en Den Haag. Zij dumpen het puin in de wijk, terwijl ze op weg naar huis zijn. Ook werd er gesproken over handhaving op het aanbieden van afval. Er worden meldingen gemaakt, maar handhaving volgt deze niet voldoende op. Zwerfvuil in het winkelgebied bij de Plus en Aldi werd ook genoemd, maar ook de vogeloverlast en het voeren van vogels. Een publiciteitscampagne omtrent het voeren van brood aan vogels werd als suggestie aangedragen. Ook werden er complimenten gemaakt voor het uitbreiden van de capaciteit van de ondergrondse huisvuilcontainers, de overlast van zwerfafval en vuilniszakken is al minder. Een idee dat werd geopperd zijn vangnetten als prullenbak voor blikjes, plastic flessen e.d. Een goede locatie hiervoor is tussen het Veurs Lyceum en het Kennedyplein.

      

     

Bewonersbijeenkomst De Heuvel/Amstelwijk

 

Bewoners uit De Heuvel hebben gevraagd of zij, net als in Prinsenhof hoog, sleutels kunnen krijgen van de ondergrondse afvalcontainers om kleine storingen zelf te verhelpen. Dit wordt op korte termijn geregeld.

Containertuintjes
Er zijn twee ideeën vanuit het programma Sterk voor Noord voorgelegd aan de bewoners. Het eerste idee is containertuintjes. Bewoners reageerden wisselend op deze oplossing en willen het zeker een kans geven. Er zijn diverse plekken geopperd en personen die de tuintjes kunnen bijhouden. “Het lijkt mij een heel goed idee! Als dit idee wordt uitgevoerd is het belangrijk om het goed te introduceren, bv door foto’s van zo’n tuintje in “Het Krantje”. Het proces van het plaatsen en het eventueel onderhouden kan via foto’s in “Het Krantje” worden gevolgd. Complimenten voor de flatbewoners als het goed gaat!” Er zijn ook bewoners die twijfelen over dit idee en bang zijn dat bewoners hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Afgesproken is dat op 2 plekken 2 containertuintjes worden aangelegd als proef. De tuintjes worden rond half november geplaatst en een half jaar gemonitord.

Gele ‘meeuwvrije’ afvalzakken
Het tweede idee dat is besproken zijn gele “meeuwvrije” afvalzakken. Hier werd wisselend op gereageerd. In Prinsenhof stonden de bewoners negatief tegenover het idee, in De Heuvel/Amstelwijk juist positief. “Het zou wel fijn zijn om je vuilniszak 5 minuten op het balkon te kunnen zetten, als je aan het schoonmaken bent, dat de meeuwen dan niet de hele zak al hebben opengepikt.” Maar er zijn ook bewoners die het niet als een oplossing zien en bang zijn dat dit juist uitnodigt om je zak niet in de container, maar naast de container te zetten.

Afgesproken is dat de gele zakken wel ter beschikking komen van de bewoners van De Heuvel/Amstelwijk. Zodra er meer bekend is over waar de zakken af te halen zijn, wordt hierover gecommuniceerd.

Opkomst
Bij beide avonden werd de opkomst benoemd. Door de toen nog geldende maatregelen was er beperkte ruimte beschikbaar. Ook moesten bewoners zich van tevoren opgeven en was een vrije inloop niet mogelijk. Desondanks was de opkomst lager dan verwacht en dat is een aandachtspunt. Hoe gaan we meer bewoners bereiken? Het programmateam wil nog meer naar de bewoners toe gaan om informatie en ideeën op te halen. Dit kan bijvoorbeeld door het aansluiten bij activiteiten en evenementen. Een suggestie die werd gedaan: “Zet een kraam met koekjes en ander lekkers op het Kennedyplein. Dan staat het zo vol en kun je meteen iedereen spreken!”

We bedanken alle bewoners voor hun tijd en inbreng en hopen elkaar snel weer te spreken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen