Economisch vitaal passend bij een woongemeente

Inwoners en ondernemers vinden in Leidschendam- Voorburg een bijzondere, goed bereikbare omgeving met een rijkdom aan groene en stedelijke voorzieningen, dicht bij Den Haag en andere belangrijke werkgebieden in de regio.

Hiermee levert Leidschendam-Voorburg een bijdrage aan het (internationale) vestigingsklimaat van de regio. De bedrijvigheid zorgt voor levendigheid en reuring. Het levert werkplekken voor zowel praktisch- als hoger opgeleiden. Het maakt de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven mogelijk met bijvoorbeeld stageplekken en inzet van scholieren en studenten in (bij)banen en afstudeeronderzoeken. Ook draagt het bij aan een financieel gezonde gemeente.

We werken met gebiedsgerichte sturing toe naar een structurele en brede werkgelegenheidsgroei, met specifieke aandacht voor de toonaangevende sectoren van Leidschendam-Voorburg: Zakelijke dienstverlening, Retail en Zorg. Een deel van deze groei komt voort uit ontwikkeling binnen bestaande sectoren en bedrijven op bestaande plekken. Daarnaast vergt dit echter nieuwe ruimte voor werkgelegenheid.

Speerpunt: Aantrekkelijke thuiswerkomgeving

Van de circa 6000 bedrijven in Leidschendam-Voorburg zijn er bijna 4.000 ZZP’er. Ook is de trend dat werknemers in loondienst meer vanuit huis werken. Hierdoor ontstaat meer druk op de openbare ruimte en voorzieningen. Het gaat om plekken om elkaar te ontmoeten of te vergaderen, danwel werkplekken. Om deze reden zetten we extra in op meer (groene) buitenruimte en (recreatieve) voorzieningen in de nabijheid van de woning.

Speerpunt: Permanente ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid

Er is behoefte aan ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid (zowel bedrijfsruimte als kantoorruimte): voldoende, betaalbare locaties voor MKB en ZZP’ers om in onze gemeente te kunnen ondernemen. Het gaat hierbij om permanente locaties, want nu is het betaalbare kleinschalige aanbod vooral tijdelijk. De rol van de gemeente is hierin initiërend (vraag inzichtelijk maken), verbindend (waar mogelijk vraag aggregeren als aanjager voor markt om nieuw aanbod te realiseren) en faciliterend (planologisch mogelijk maken). Waar nodig kan een meer actieve rol van de gemeente wenselijk zijn. Ook wordt ingezet op hoogwaardige bedrijfsverzamelgebouwen.

Speerpunt: Banen voor praktisch opgeleiden

We zetten in op ruimte voor banen voor praktisch opgeleiden. Banen en bedrijfjes die voorzien in bijv. reparatie, onderhoud, bouw en productie (oftewel stedelijk verzorgende economie). We versterken onze vijf resterende kleine bedrijventerreinen, waar voornamelijk lokaal verzorgend midden- en kleinbedrijf is gehuisvest. Ook zetten we op wijkniveau in op voldoende praktische werkruimtes.

Speerpunt: Goede ontsluiting met de regio

Kenmerkend voor onze gemeente is dat het merendeel van onze lokale beroepsbevolking buiten onze gemeente aan het werk is en dan voornamelijk in de regio. We zijn vanwege het hoogwaardig wonen voor een groot deel leverancier van werknemers buiten onze gemeente. Zo werkt circa één derde van onze beroepsbevolking in buurgemeente Den Haag. Om deze reden zorgen voor een goede ontsluiting voor het grote deel van de beroepsbevolking dat werkt in de regio.

Speerpunt: Goede samenwerking met de regio

Ontwikkelingen aan de randen van onze gemeente zoals de CID ontwikkeling rond de Haagse stations en transformatie van de Binckhorst zorgen zowel voor kansen (extra klanten) als ook een mogelijke bedreiging (er komen daar ook winkels en horeca) voor onze kernwinkelgebieden. Daarom werken we nauw samen met (publieke) partners uit de regio om de regionale én lokale economie te versterken.

Speerpunt: Gemengde functies in eenzelfde gebied

Als uitgangspunt werken we volgens het principe van ‘beter benutten van bestaande ruimte’, wat ook een centraal uitgangspunt van het provinciale beleid is. Dat houdt in dat we functies willen mengen in eenzelfde gebied en meer bebouwing willen toevoegen aan een bestaand gebied. Dat kan zowel door werkfuncties aan woonwijken toe te voegen. Maar ook door op sommige plekken woonfuncties en/of meer werkfuncties toe te voegen aan een bestaand werkcluster (bedrijventerrein/kantorenlocatie).

Speerpunt: Een hoogwaardig voorzieningenstructuur

Voorzieningen als welzijn en zorg vormen een belangrijke sector in de gemeente. Het biedt werkgelegenheid aan vast personeel en aan ZZP’ers in de 1e en 2e lijns zorg. Door een vergrijzende bevolking neemt de vraag naar zorgvoorzieningen alleen maar toe. Hier is extra ruimte voor nodig, met name in de wijken dicht bij de bewoners. Daarom reserveren we binnen bestaande herontwikkelingsprojecten ruimte voor dergelijke voorzieningen.

Speerpunt: Levendige (kern)winkelgebieden

De opgave voor de winkelgebieden, uitgezonderd The Mall, ligt in het concentreren en compacter maken, zodat het levendige en aantrekkelijke gebieden blijven. Hierdoor komt er aan de randen van de winkelgebieden ruimte vrij die ingezet kan worden voor voorzieningen en kleinschalige bedrijfsruimte. We werken mee aan nieuwe concepten, waaronder functiemenging (onder andere mengvormen horeca/detailhandel). We investeren in de vernieuwing van De Julianabaan en we onderzoeken de herprofilering van Leidschendam Centrum naar een centrum met nadruk op dagelijkse boodschappen met een sterk en aantrekkelijk horecaverblijfsgebied. Daarnaast staan we, waar ruimtelijk mogelijk, terrassen toe bij horeca en detailhandel ondersteunende horeca.

Speerpunt: Mengvormen buiten kernwinkelgebieden

Buiten de kernwinkelgebieden onderzoeken we ook de mogelijkheden en ruimtelijke effecten van mengvormen horeca en terrassen bij detailhandel ondersteunende horeca. Naast de kernwinkelgebieden zijn er enkele buurt-/ wijkcentra. Deze gebieden dragen, evenals de verspreide bewinkeling door de gemeente, bij aan levendigheid en sociale cohesie in wijken en buurten. Terrassen bij horecagelegenheden zijn, waar ruimtelijk mogelijk en ruimtelijk goed ingepast, toegestaan. Kleinschalige, buurtgerichte horeca en kleinschalige winkelvoorzieningen in wijken en bij stations- en trafficlocaties kan onder voorwaarden worden toegestaan, net als kleinschalige winkelvoorzieningen rond stationsgebieden en high-trafficlocaties.

Speerpunt: Kleinschalige kantoren rondom stations en de voorzieningenclusters

Onze inzet de komende jaren is gericht op het intensiveren en uitbreiden van het economisch programma rondom stations en voorzieningen/winkelgebieden. Dit benoemen we als kantorenversterkingsgebieden. Zo kunnen we hier extra banen laten landen zonder dat dit naar verwachting gepaard gaat met substantieel extra autobewegingen. Het zal voornamelijk gaan om kleinschalige kantoren. Kleinere courante kantoren behouden we, incourante kantoren (d.w.z. gekenschetst door structurele en problematische leegstand en sterk verouderd) buiten de kantorenversterkingslocaties kunnen mogelijk in aanmerking komen voor transformatie.

Speerpunt: Ruimte voor circulaire economie (CE)

De opkomst van de circulaire economie (CE) gaat naar verwachting gepaard met nieuwe vormen van bedrijvigheid met daaruit volgend een nieuwe ruimtevraag. Zowel bij bestaande bedrijven als bij nieuwe bedrijven. We onderzoeken deze (mogelijke) ruimtevraag en maken hiervoor een uitvoeringsstrategie (ook in regionaal verband).

Speerpunt: Een economisch vitaal buitengebied

De uitdagingen voor het buitengebied liggen onder andere in het versterken van het landschappelijke karakter en het behoud en versterken van bedrijvigheid voor het in stand houden van de gemeenschap van Stompwijk. Voor een toekomstbestendig en groen buitengebied sturen we op nieuwe, kleinschalige werkfuncties (ter vervanging van extensieve bedrijvigheid), passend bij het groen en het gebied en om de economische vitaliteit van Stompwijk te bestendigen. Voorbeelden zijn toeristisch recreatieve functies, maar ook “groene” vergaderlocaties, dagbesteding en ambachten. We koesteren boerenbedrijven die vitaal zijn, bieden ruimte aan kringloopboeren en stellen een strategie op voor ondersteuning van stoppers en agrariërs die hun bedrijf duurzaam willen voortzetten. Voor nieuwe bedrijven stellen we eisen (waaronder lokale verbondenheid, agrarisch en ruimtelijke kwaliteit).

Speerpunt Een toekomstbestendig Meeslouwerpolder

Voor de Meeslouwerpolder verkennen we de toekomstige economische invulling van het gebied. Naast de aanwezige glastuinbouw waarvoor het huidige bestemmingsplan enige uitbreiding toestaat, is er ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in categorie 1 en 2 met een goede ruimtelijke inpasbaarheid in een landelijke omgeving. Ook zien we hier ruimte voor herplaatsing van verkeersintensieve bedrijven die nu aan de Stompwijkseweg zitten of bedrijven met sterke lokale binding die meer ruimte nodig hebben.

Speerpunt: Divers aanbod evenementen

We faciliteren kleinschalige en middelgrote evenementen met ruimtelijke verspreiding door de gemeente. Er zijn zes evenementenlocaties met een eigen profiel.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen