Een plek van en voor iedereen

De afgelopen jaren is de landelijke en regionale woningbouwopgave toegenomen. Ook de lokale behoefte aan betaalbare woningen is groot.

We willen dat voor iedereen een passende woning beschikbaar is. Daarom zetten we ons in om in ieder geval 4.500 tot 5000 extra woningen te realiseren tot 2040. We kiezen voor binnenstedelijk verdichten rondom bestaande en nieuwe OV-haltes met focus op hoger bouwen waarbij het groene karakter behouden blijft. Met actieve (gebiedsgerichte) sturing op het woningbouwprogramma (in prijs en typologie) werken we toe naar een evenwichtige bevolkingsopbouw.

Daarbij moeten we als we ook in de toekomst een inclusieve en sociale samenleving willen zijn, de sociale infrastructuur van de gemeente versterken. Om dit te kunnen doen, heeft de gemeente voldoende ruimte nodig waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om sociale netwerken op te bouwen en te onderhouden. Ook is de nabijheid van maatschappelijke voorzieningen noodzakelijk, zoals onderwijs, wijkcentra of andere ontmoetingsruimten, culturele ontmoetingsplekken en sportfaciliteiten; het gaat erom dat iedereen de mogelijkheid heeft om op gelijkwaardige manier, en met zoveel mogelijk dezelfde kansen, mee kan doen in de samenleving.

Speerpunt: Levensloopbestendige woningen

We passen de bestaande woningen aan naar levensloopbestendige woningen. Dit is belangrijk omdat de vraag naar levensloopbestendige woningen toe zal nemen met de vergrijzing. Samen met sociale verhuurders ontwikkelen we een plan voor het collectief aanpassen van sociale huurwoningen voor senioren. De focus ligt daarbij op het toegankelijk maken van de betaalbare woningvoorraad.

Speerpunt: Woningen voor jonge gezinnen

We bouwen (flexibele) betaalbare woningen voor starters en (samengestelde) jonge gezinnen en cruciale doelgroepen (denk bijvoorbeeld aan personeel werkzaam in het onderwijs en de zorg). Dichtbij stations bouwen we voor forensen. Een mix van doelgroepen (jongeren en ouderen) biedt koppelkansen.

Speerpunt: Woningen voor jongeren en kleinere huishoudens

Leidschendam-Voorburg telt een groot aantal eenpersoonshuishoudens in alle leeftijdsgroepen. De individualisering zal zich waarschijnlijk voortzetten waardoor dit aantal de komende jaren verder zal toenemen. Door de toename van kleinere huishoudens gaan we meer kleinere woningen bouwen.

Speerpunt: (Betaalbare) woonvormen voor langer zelfstandig wonen (vooral in eigen buurt)

Steeds meer mensen zullen zo lang mogelijk zelfstandig met steun en begeleiding (weer) thuis blijven wonen. Het gaat onder meer om oudere inwoners met een zorgvraag, inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking en cliënten binnen een zorginstelling. Als gevolg hiervan ontstaat extra vraag naar (geschikte) woningen voor deze inwoners, waar ruimte is voor ontmoeting en waar passende ondersteuning en/ of zorg beschikbaar is.

Speerpunt: Woningen voor kwetsbare doelgroepen

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders, de uitstroom uit zorginstellingen en de maatschappelijke opvang van inwoners die dakloos zijn of dreigen te worden. Deze doelgroepwoningen zijn sociale huurwoningen (corporaties en particulieren) al dan niet met begeleiding. We sluiten hierop prestatieafspraken af met de noodzakelijke stakeholders.

Speerpunt: Aantrekkelijke hoogwaardige maatschappelijke voorzieningen

In de wijken zetten we in op behoud van het voorzieningenniveau en waar nodig, gelet op de toename van het aantal woningen en inwoners, breiden we de voorzieningen uit binnen de bestaande woningbouwprojecten. Het gaat hier om voorzieningen in brede zin van het woord, zoals zorg, onderwijs, sport, cultuur. Bij herontwikkelingsprojecten zal hier nadrukkelijk aandacht voor zijn. We gaan een normenkader voor maatschappelijke voorzieningen ontwikkelen om te werken aan levendige en sociale wijken. Dit normenkader is bedoeld als richtlijn voor welke voorzieningen nodig zijn op welke plek, bijvoorbeeld hoeveel huisartsen er nodig zijn per x aantal inwoners in een bepaald gebied.

Speerpunt: Ruimte voor ontmoeting

Er willen steeds meer mensen wonen, recreëren en werken in het stedelijk gebied. Dit betekent dat de ruimte schaarser en duurder wordt, ook voor maatschappelijke functies. Daarom geven we hier sturing aan en zetten in op multifunctioneel gebruik van maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed. We faciliteren een bruisend verenigingsleven door aanbod van geschikte (werk)ruimte voor samen maken en samenkomen. We stimuleren ontmoeting en talentontwikkeling, bijvoorbeeld door koken, makers ruimte, ‘huiskamerplekken.’ Ook de openbare ruimte richten we zo in dat deze door diverse groepen gebruikt wordt en ontmoeting mogelijk is. Dit betekent speelplekken in de wijken, hangplekken, voldoende bankjes en voldoende plekken waar inwoners zich kunnen bewegen, al dan niet georganiseerd. Ook is er een divers cultureel aanbod met ruimte voor ontmoeting voor verschillende doelgroepen.

Speerpunt: Gezondheid: Een goed akoestisch klimaat

Voor een goed akoestisch klimaat verbeteren we de bestaande situatie als dat nodig is. Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen beschermen we de toekomstige bewoners tegen geluidhinder. Maar ook de huidige bewoners in de omgeving moeten beschermd worden tegen (een toename van) geluidhinder als gevolg van de beoogde ontwikkelingen.

Speerpunt: Gezondheid: Verbeterde luchtkwaliteit

We streven naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. De bescherming tegen schadelijke luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid en leefbaarheid van de stad. Daarnaast draagt de verbetering van de luchtkwaliteit bij aan herstel van de natuurwaarde.

Speerpunt: Veiligheid

Absolute veiligheid is nooit haalbaar maar we beogen een transparante afweging te maken tussen veiligheid en andere maatschappelijke belangen. We besteden aandacht aan het voorkomen en beperken van veiligheidsrisico’s, de zelfredzaamheid van mensen die aan deze veiligheidsrisico’s zijn blootgesteld en aan de mate waarin (de gevolgen van) eventuele incidenten beheersbaar zijn.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen