Goed (regionaal) verbonden

Om de groeiende stad bereikbaar en in beweging te houden, zet Leidschendam-Voorburg in op een mobiliteitstransitie. De principes hiervan zijn eenvoudig: binnen de stad reizen we zoveel mogelijk te voet, met de fiets, het openbaar vervoer en duurzame mobiliteit.

We gebruiken de (elektrische) auto alleen als het niet anders kan.

Speerpunt: Duurzame bereikbaarheid met een 15 minuten stad

De 15-minutenstad is een stedelijk concept waarbij alle voorzieningen die belangrijk zijn in het dagelijkse leven te voet of fiets bereikbaar zijn binnen 15 minuten van huis: onderwijs, zorg, werk, winkels, OV en ontspanning. Uitgangspunt is dat realisatie van woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen niet automatisch tot extra infrastructuur en parkeerplaatsen leidt omdat we de leefbaarheid en het groene karakter van de gemeente willen behouden. Daarom is het beleid gericht op beter benutten van de bestaande auto- en parkeercapaciteit en stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen (geleidelijke mobiliteitstransitie: d.w.z. meer per fiets en ov). De gemeente stimuleert met name op korte ritten duurzame mobiliteitsvormen.

Speerpunt: Goede (duurzame) bereikbaarheid in- en uit de stad

De verkeersstromen van auto's moeten over de hoofdwegen worden geleid en de toegangswegen naar de MOTN vereisen een stevige aanpak. Autoverkeer concentreren we op de hoofdinfrastructuur en intern stimuleren we duurzame mobiliteit. Voorzieningen zijn goed en duurzaam bereikbaar, zowel voor werknemers en consumenten als voor de logistiek.
Speerpunt
Hoogwaardige HOV-gebieden
De HOV-knooppunten vormen een essentieel onderdeel van de mobiliteitstransitie. De knooppunten verbinden lokale en regionale bewegingen aan elkaar. Rondom de knooppunten wordt ingezet op een diversiteit van gebruiksfuncties. Met focust op fiets-ov hubs, zichtbaarheid (bewegwijzering), verblijfskwaliteit en een goede aansluiting op verschillende vervoersvormen (first en last mile).

Speerpunt: Hoogwaardige (nieuwe) ruimte door Huygenstunnel

Het ondergronds brengen of overkluizen van de infrastructuur van de snelweg A12 en het naastgelegen spoor door Voorburg en Den Haag (“de Huygenstunnel”) biedt mogelijkheden om toekomstige ruimte voor verstedelijking te creëren en tegelijk een impuls te geven aan een verbetering en vergroening van de leefomgeving en het verbeteren van de bereikbaarheid. Interregionaal zullen we hier het gesprek over (blijven) voeren. Ook ontstaat hiermee de kans om de tuin rond Huygens Hofwijck weer herstellen naar het ontwerp van Huygens.

Speerpunt: Ieder kind kan veilig naar school

Om ervoor te zorgen dat ieder kind veilig naar school kan, wordt ingezet op veilige (fiets)routes naar scholen met veilige oversteken. De omgeving van scholen wordt autoluw of autovrij ingericht en de maximumsnelheid is 30 km/uur. We stimuleren fietsen en lopen.

Speerpunt: Duurzame mobiliteit

We zetten in op duurzame mobiliteit met een emissiearm gemeentelijk wagenpark en stimuleren duurzaam woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. We verbeteren OV-bereikbaarheid (Leidschendam-Zuid), zetten in op hoogwaardige (groene) regionaal fietsroutes en elektrische auto’s. Bij stations en belangrijke haltes faciliteren we zoveel mogelijk keten-deelmobiliteit met deelfietsen, -en -auto's voor het laatste deel van de reis.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen