Parkeren

1901 keer bekeken

Er zijn best wat vragen over parkeren. Bijvoorbeeld over de parkeergarages en parkeeronderzoek.

Parkeerdruk omliggende wijken

 • Eind 2023 starten gesprekken met bewoners per wijk.  Als het nodig is voor de leefbaarheid in de wijk maken we een plan voor het invoeren van parkeermaatregelen. Draagvlak bij de bewoners voor de invoering van parkeermaatregelen is voor het college belangrijk
 • Parkeermaatregelen kunnen zijn: parkeervergunningen voor bewoners en een blauwe zone bij bijvoorbeeld de kerk en winkels in de buurt. Daarbij wordt ook gekeken op welke tijdstippen dat nodig is
 • In september 2020 heeft een parkeerdrukmeting in de avond plaatsgevonden
 • In het voorjaar van 2021 is er een parkeer-enquête gehouden
 • In de zomer van 2021 zijn verkennende bewonersbijeenkomsten gehouden (beperkt in aantal vanwege de toen geldende corona-maatregelen)
 • Op 2, 3 en 9 oktober 2021 heeft er een parkeerdrukmeting plaatsgevonden. In december is er nog een aantal parkeerdrukmetingen uitgevoerd om het beeld van de parkeerdruk in relatie tot de Mall feitelijk vast te stellen.  De parkeerdrukmetingen zijn uitgevoerd tot aan de kerstvakantie in 2021. Vanwege de lockdown tijdens de kerstvakantie van 2021 zijn er in die periode geen metingen uitgevoerd
 • In de eerste 7 maanden van 2022 zijn diverse vervolgbijeenkomsten met bewoners geweest om een concreet plan voor een pilot voor parkeerregulering te ontwikkelen voor de wijk de Heuvel
 • In het najaar van 2022 was er een substantiële groei van het aantal bezoekers aan de Mall en kwam de parkeeroverlast in de wijken vaker voor dan tot dan toe
 • In de Klankbordgroep bijeenkomst met de wethouder in januari 2023 werd door bewoners gevraagd tot actie over te gaan

Parkeeronderzoek

In de parkeeronderzoeken is de centrale vraag welke parkeerproblemen er spelen en welke mogelijkheden men ziet om eventuele overlast door de Mall tegen te gaan. 

Hoge parkeerdruk in de wijken

De parkeerdruk in de wijken die in 2021 op de drukste momenten is gemeten, is in het najaar van 2022 tijdens bijna alle weekenden en de speciale dagen opgetreden. Bewoners hebben in de klankbordgroep aangegeven dat zij vanwege deze parkeerdruk willen dat er parkeerregulering wordt ingevoerd in combinatie met voldoende handhaving. In de enquêtes die in 2021 onder de bewoners zijn gehouden was ongeveer 60% voor een vorm van parkeerregulering, zeker als de situatie ten opzichte van 2021 zou verergeren.

Ontwikkeling parkeerdruk wijken rond de Mall

 • Parkeerdrukmetingen die in 2021 zijn uitgevoerd om de invloed van de Mall in de wijken direct rond de Mall te meten, lieten zien dat op de meeste dagen in 2021 de parkeerdruk overdag lager was dan in de nacht. Maar op enkele speciale druktedagen was te zien dat de parkeerdruk in de wijken Heuvel-Zuid en Park Veursehout, direct achter de Heuvelweg, overdag hoger was dan in de nacht
 • Metingen tijdens de 1e helft van 2022 tonen dat, zolang er ruimte is op de parkeerterreinen van de Mall, het verkeers- en parkeerbeeld in de wijken rond de Mall er relatief rustig uit ziet. Vergelijkbaar met de parkeerdrukmetingen in 2021. Maar zodra alle parkeerterreinen vol staan en het verkeer op de wegen rond de Mall zich ophoopt neemt de drukte in de wijken toe. Waarbij medewerkers en bezoekers (niet alleen van de Mall maar ook van het HMC) als 1e in de Heuvelwijk parkeren en vervolgens, als daar geen ruimte meer is, hun parkeerplek zoeken in Park Veursehout
 • In de 2e helft van 2022 stonden de parkeerterreinen bij de Mall vaker helemaal vol
 • Verwachting is dat het aantal bezoekers in 2023 structureel hoger blijft. De parkeerterreinen bij de Mall zullen bij slecht weer, tijdens weekenden, feestdagen en vakanties vol staan. Bezoekers en medewerkers zullen de wijken opzoeken om alsnog ergens te kunnen parkeren

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen